دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، خرداد 1401 
بررسی مکتب رمانتیسم اجتماعی در شعر شاملو

صفحه 108-129

نیلا نوربلین؛ محمود صادق زاده؛ عزیزاله توکلی کافی آباد


گفتمان و عناصر پست‌مدرن در اشعار سید مهدی موسوی

صفحه 130-154

زینب وطن خواه؛ سید محمود سید صادقی؛ مریم پرهیزکاری