دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، اسفند 1399 
نقد و بررسی رابطه معماری و تأمین اجتماعی در شاهنامۀ فردوسی

صفحه 62-86

عبداله شهریار؛ رامین صادقی نژاد؛ مریم محمدزاده