دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نگاهی تطبیقی به هنجارگریزی زبانی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا بر اساس الگوی لیچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

تینا نیکنام؛ راضیه زواریان؛ مهناز رمضانی