نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی «ابدال» در گاتاها و گویش زرتشتیان یزد

دوره 2، شماره 3، بهار 1397، صفحه 80-99

کوروش زرفتن؛ دکتر محمود صادق زاده؛ سعید امیدروستا