نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی "ترغیب" آستین

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 96-116

نعیمه نادرری؛ دکتر علی اکبر معین؛ دکتر سیما صیادیان