نویسنده = ������ ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مضامین مشترک در اشعار سلمان هراتی و بدرشاکرالسیّاب با تکیه بر«أنشودة المطر»

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 105-125

راضیه کارآمد؛ دکترحسین شمس آبادی