نویسنده = ���������� ���������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار

دوره 4، شماره 13، پاییز 1399، صفحه 35-54

معصومه موسی زاده؛ دکتر مریم محمدزاده؛ دکتر رامین صادقی نژاد