نویسندگان محترم

در صورتی که مقالات، مستخرج از پایان نامه است لطفا نویسندۀ یکم، دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما، نفر دوم و عهده دار مکاتبات (نویسنده مسئول) درج شود.

خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» تنظیم نمایند.  

نوع اعتبار:                     علمی(دانشگاه آزاد-B)

توالی انتشار:                   فصل‌نامه

میانگین زمان داوری :        2 ماه

زبان نشریه :                    فارسی-انگلیسی 

نوع انتشار:                     الکترونیکی

نوع دسترسی:                 رایگان (تمام متن)

مطابق بخش‌نامۀ  شماره 62815/10، مورخ 4/10/1398 نویسندگان مسئول مقالات موظفند مبلغ  1.500.000 ریال در زمان ارسال مقاله  و مبلغ 3.500.000 ریال  در زمان پذیرش مقالات  واریز کنند.

نشانیدفتر مجله:

یزد، صفاییه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد-دانشکده علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی 

تلفن دفتر مجله : 

03531872512

نمابر:

03538214813


پست الکترونیک مجله:

jostarnameh@iauyazd.ac.ir

شماره جاری: دوره 5، شماره 15، بهار 1400 

2. بررسی ترس‌های وجودی و علاج آن‌ها ازمنظر مولوی و یالوم

صفحه 28-58

پرستو یمینی؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی


7. تطبیق و تحلیل محتوایی بن‌مایه‌های مرتبط با امور دین در اشعار مولانا و یونس امره

صفحه 160-184

فرج الله نخعی سرو؛ هادی حیدری نیا؛ دکترعزیزاله توکلی کافی آباد