اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور کلی اخلاق پژوهشی و نگارشی

1-رعایت اخلاقی علمی، پژوهشی و حقوق نشر از سوی مسئولان مجله، داوران و نویسندگان
2- توجه جدی به اصالت، صداقت و امانت و پرهیز از سرقت ادبی و علمی
3 مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه، تأیید استاد راهنما و موافقت وی را را همراه داشته باشد و نام او نیز در مقاله ذکر شود.

4- نویسنده تعهد نماید که تا مشخص شدن وضعیت مقاله در مجلۀ جستارنامۀ ادبیات تطبیقی، آن را برای هیچ مجلۀ دیگری ارسال نکند.

5- مقاله قبلاً در هیچ نشریه یا همایشی نباید چاپ و یا ارائه شده باشد.

6- مسؤولیت مطالب هر مقاله از هر نظر، به عهده‌ی نویسنده یا نویسندگان است.

7- در صورت پرداخت هزینه داوری توسط نویسنده، استراداد مبلغ امکان پذیر نیست.