فرایند پذیرش مقالات

در آغاز، مقاله‌ها در قسمت ارسال مقاله در سامانه ثبت می‌شود؛  سپس توسط مدیر داخلی  و اجرایی انتخاب و برای جلسه هیأت تحریریه آماده می‌شود. پس از ملاحظۀ سردبیر و برخوردار بودن از شرایط کلی و ارتباط با محتوای مجله، در هیأت تحریریه ارزیابی و داوری مقدماتی صورت می‌گیرد. در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوری به دو، سه و....داور ارسال می‌شود. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتیجه‌ی داوری در جلسه هیأت تحریریه مطرح شده و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، نظر داوران به نویسنده ارسال خواهد شد و نهایتا در صورت کسب امتیازهای کافی، نامۀ پذیرش مقاله برای نویسنده ارسال می‌شود.