اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد حسین فلاح

روان‌شناسی دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

jostarnamehiauyazd.ac.ir

سردبیر

دکتر محمود صادق زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آژاد اسلامی واحد یزد

sadeghzadehiauyazd.ac.ir
03538211391

مدیر داخلی

دکتر امین نعیمی

آموزش زبان انگلیسی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

naeimiiauyazd.ac.ir

مدیر فنی

دکتر شهناز زرین خط

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

sh.zarrin8492gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اصغر دادبه

ادبیات فارسی، فلسفه و کلام استاد ادبیات فارسی و فلسفه و کلام دانشگاه علامه طباطبایی

a.s.dadbehatu.ac.ir

دکتر محمد غلامرضایی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

m.gholamrezaeisbu.ac.ir

دکتر فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

f.modarresiurmia.ac.ir

دکتر سیداحمد پارسا

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

dr.ahmadparsagmail.com

دکتر محمدکاظم کهدویی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه یزد

mka35yahoo.com

دکتر احمدرضا یلمه‌ها

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

ayalamehagmail.com

دکتر عبدالرضا مدرس زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

drmodarreszadehyahoo.com

دکتر سیدمحمد انوشه

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد

sanoosheyazd.ac.ir

دکتر فریده داودی مقدم

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد تهران

davoudyshahed.ac.ir

دکتر آسیه ذبیح نیا عمران

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز تفت

agmail.com

دکتر سیدمحمدباقر کمال الدینی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز یزد

kamaladdiniyahoo.com

دکتر محمود صادق زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

sadeghzadehiauyazd.ac.ir