راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تدوین مقالات

با سپاس از همکاری همۀ صاحب‌نظران و اندیشمندان، دفتر مجلة علمی – پژوهشی جستارنامۀ ادبیات تطبیقی آمادگی خود را برای بررسی و درج مقالات علمی، پژوهشی  در زمینة محورهای موضوعی مشخص شده اعلام می‌کند.

از نویسندگان محترم خواهشمند است، برای جلوگیری از هرگونه وقفه در بررسی و چاپ مقاله‌ها، پیش از فرستادن آثار خود به نکات زیر توجه فرمایند:

1-با توجه به تخصصی‌ شدن مجله، مقاله باید درحوزة مباحث مربوط به ادبیات تطبیقی باشد؛ از این‌رو جستارنامه از پذیرفتن مقاله با موضوع های غیرمرتبط معذور است.

2ـ مقاله در مجلات و مجموعه مقالات همایش‌‌ها به چاپ نرسیده باشد و یا در فضای مجازی در معرض رؤیت کاربران قرار نگرفته باشد.

3ـ در مقاله باید ویژگی‌های مقالات علمی ـ پژوهشی و اصول تحقیق رعایت شود و شامل بخش‌هایی، همچون: عنوان، چکیده، واژه‌های کلیدی (سه تا پنج کلمه)، مقدمه( شامل: بیان مسأله، اهمیت و ضرورت، پیشینة تحقیق و روش کار)؛ بحث(تحلیل و بررسی مباحث و داده‌ها)، نتیجة بحث، فهرست منابع و مآخذ و همچنین چکیده به زبان انگلیسی باشد؛ در مورد مقالات انگلیسی، چکیده به زبان فارسی و انگلیسی لازم است.

4ـ مشخصات نویسندگان در فایل جداگانه، شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، محل کار و مرتبة علمی یا محل تحصیل و دورة تحصیلی، نشانی و شماره تلفن نویسنده یا رابط وی تنظیم شود. در صورت لزوم کارنامک علمی و پژوهشی نویسندگان در فایل جداگانه تدوین و ارسال شود.

5ـ مقاله با قلم نازنین 13 برروی کاغذ A4 با گذاشتن دو سانتیمتر حاشیه اضافی در اطراف و در محیط ورد 2007یا 2003(word 2007-2003 )به بالا حروف‌نگاری شود؛ به نحوی که تعداد صفحات آن از بیست صفحه بیشتر نشود.

6- اشعار مطابق نمونه در جدول قرار گیرد.

أیّها­الشه­زاده­ هنیس، السّلام!

 

     نقرة ما از تو شد مس، السّلام!

ملتی را خوار و مفلس کرده­ای

 

     بارک­اللّه، نقره را مس کرده­ای!

 

 

                  (همان: 33)

7ـ جدول‌های بزرگ در صفحات جداگانه تنظیم شود.

8ـ منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها حتی‌المقدور سیاه و سفید و برروی کاغذ گلاسه کشیده شود.

9ـ در متن مقاله به شمارة جدول‌ها و نمودارها اشاره  و محل تقریبی قرار گرفتن آن‌ها مشخص شود.

10ـ شماره و جهت جدول‌ها و نمودارها باید با مداد نرم در پشت آن‌ها نوشته شود.

11ـ مسئولیت صحت علمی مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان آن است.

12ـ دفتر مجله بر پایۀ دیدگاه داوران و ویراستاران، حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات از ابعاد مختلف را برای خود محفوظ می‌دارد.

13ـ مقالات دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.

14ـ ارجاعات در متن مقاله به‌صورت کوتاه در داخل پرانتز ذکر شود، به این شیوه: (نام خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار: جلد، شمارۀ صفحه) و درانتهای مقاله ابتدا، منابع فارسی و سپس منابع خارجی (به تفکیک کتاب، مقاله، منابع الکترونیکی و....) براساس نام خانوادگی مؤلفان به‌صورت الفبایی نوشته شود.

15- نکتۀ مهم: رسم الخط و یا شیوۀ خط مقالات، همان شیوه‌نامۀ فرهنگستان زبان است؛ با این توضیح که:

در پیوسته و جدانویسی، به‌ضرورت خطّ فارسی، مبنا بر نزدیک و با فاصله نویسی است. از این‌رو، در نوشتن پیشوند صرفی «می» به فعل؛ پسوند صرفی نشانۀ جمع«ها»، کلمات مرکب.....نیم فاصله رعایت می‌شود.

مانند: می‌روم، نه می روم و نه میروم؛ کتاب‌ها؛ نه کتاب ها و نه کتابها؛ کتاب‌خانه نه کتاب خانه و نه کتابخانه و....

شیوة جستارنامه برای نگارش مشخصات فهرست مآخذ بدین شرح است:

الف) برای کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ(دوم به بعد) محل نشر: نام ناشر.

ب) برای مقالة مندرج در مجلات: نام خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان)، (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام مجله‏، دوره و شمارة مجله،( صفحة آغاز و پایان مقاله).

ج) برای مقالة مندرج در مجموعه مقالات یا دانش‌نامه‌ها: نام خانوادگی‏، نام (نویسنده/ نویسندگان) (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله داخل گیومه»، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا ویراستار، محل نشر: نام ناشر، (صفحة آغاز و پایان مقاله).

د) سامانه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و یا تاریخ رؤیت)، «عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه»، نام و نشانی سامانۀ اینترنتی.

 16- مقالات مستخرج از پایان‌نامة تحصیلی و یا مقالاتی که با همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها ارسال می‌شود، باید:

الف) همراه با نامة تأیید استاد راهنما یا همکار عضو هیأت علمی باشد.

ب) نام استاد/ استادان راهنما یا همکار/ همکاران عضو هیأت علمی بعد از نام نویسندۀ مسئول مقاله و مطابق آیین‌نامۀ دانشگاه و  یا سازمان متبوع درج شود.

17- نویسندۀ مسئول مقاله باید بر اساس تعهدنامة ذیل، تعهد کند که به صورت همزمان مقاله به مجلة دیگر یا همایش‌ها ارسال نشده و تمام یا بخشی از مقاله در فضای مجازی در معرض رؤیت کاربران قرار نگرفته باشد؛ بنابراین تا زمانی‌که نتیجۀ داوری مقاله مشخص نشود، نباید آن را به مجلات دیگر و یا همایش‌ها ارسال کند.

18- ضروری است که نویسندگان پیش از ارسال مقاله، در یکی از این سامانه های: سمیم نور و همانندجو ثبت نام  و فرم تایید مقالۀ خود را قبل از ارسال به مجله دریافت کنند و سپس در قسمت اضافه کردن فایل‌ها با انتخاب نوع فایل (فایل مشابه‌یابی) تاییدیه را بارگذاری نمایند، ضمنا  مقالات بدون تاییدیه بررسی نخواهند شد.

19منابع تالیفات و مقالات و غیره جداگانه طبقه‌بندی شوند. ضمنا همه منابع باید به زبان لاتین ترجمه و پس از منابع فارسی درج شوند.

 

تعهدنامه

 

با سلام

اینجانب --------------- نویسندۀ مسئول مقاله:--------------------- تعهد می‌نمایم که:

الف) مقالۀ مزبور را به هیچ مجلۀ دیگر و یا همایشی ارسال نکرده‌ام و همچنین تمام یا بخشی از مقاله را در فضای مجازی در معرض رؤیت کاربران قرار نداده‌ام.

ب) تا زمان اعلام نتیجۀ بررسی مقاله، آن را برای مجلات دیگر و یا همایش‌ها ارسال نکنم.

 

                                                              نام

                                                            امضاء

                                                            تاریخ