دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، اسفند 1400 
بررسی واژه‌های نمادین در اشعارتاگور

صفحه 80-101

نیلا نوربلین؛ محمود صادق زاده؛ عزیزاله توکلی کافی آباد


بررسی مقایسه‌ای پیوند دین و سیاست در کتاب علم سعادت و سیرالملوک

صفحه 119-138

طیبه رحمانی؛ سهیلا موسوی سیرجانی؛ عبدالحسین فرزاد


مقایسۀ مضامین قلندری در آثار شیخ احمد جام و حافظ شیرازی

صفحه 139-160

جان محمد افرازی؛ حمید طبسی؛ ابوالقاسم رادفر