دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، پاییز 1400 
7. بررسی نشانه‌های تأثیر کلام اشاعره و معتزله در حدیقه سنایی

صفحه 118-135

مریم ناصر ترک؛ دکترعزیزاله توکلی کافی آباد؛ هادی حیدری نیا