دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، آذر 1400 
بررسی نشانه‌های تأثیر کلام اشاعره و معتزله در حدیقه سنایی

صفحه 118-135

مریم ناصر ترک؛ عزیزاله توکلی کافی آباد؛ هادی حیدری نیا؛ سید حسین شهاب رضوی