دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، بهار 1400 
2. بررسی ترس‌های وجودی و علاج آن‌ها ازمنظر مولوی و یالوم

صفحه 28-58

پرستو یمینی؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی