دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، خرداد 1400 
بررسی ترس‌های وجودی و علاج آن‌ها ازمنظر مولوی و یالوم

صفحه 28-58

پرستو یمینی؛ کامل احمدنژاد؛ فریده محسنی هنجنی؛ افسانه لطفی عظیمی