دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1399 
3. نقد و بررسی رابطه معماری و تأمین اجتماعی در شاهنامۀ فردوسی

صفحه 62-86

عبداله شهریار؛ رامین صادقی نژاد؛ مریم محمدزاده