دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، آذر 1399 
3. بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار

صفحه 35-54

معصومه موسی زاده؛ دکتر مریم محمدزاده؛ دکتر رامین صادقی نژاد


6. بررسی تطبیقی نظام عروضی در زبان‌های فارسی و انگلیسی

صفحه 76-93

میثم ابراهیمی؛ دکترحسن دلبری؛ مرضیه رحمتی