دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، آذر 1399 
بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار

صفحه 35-54

معصومه موسی زاده؛ دکتر مریم محمدزاده؛ دکتر رامین صادقی نژاد