دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1399 
1. تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن‌الگویی

صفحه 1-20

پیمان نیکنامی؛ دکترپوران یوسفی پور کرمانی؛ دکتر فاطمه غفوری مهدی اباد