دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1399 
1. تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن‌الگویی

صفحه 1-20

پیمان نیکنامی؛ دکترپوران یوسفی پور کرمانی؛ دکتر فاطمه غفوری مهدی اباد


3. ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی

صفحه 44-60

حلما محمودی امجزی؛ دکتر ابوالقاسم رادفر؛ دکترحمید طبسی


4. بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی

صفحه 61-77

مریم داوری؛ دکترمحمود صادق زاده؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکترموسی محمود زهی


6. رابطۀ دین و اخلاق در داستان «برادران کارامازوف» از فئودور داستایفسکی

صفحه 98-114

آزاده حسینی؛ دکتر ارسطو میرانی؛ دکتر محمدعلی میر