دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، شهریور 1399 
تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن‌الگویی

صفحه 1-20

پیمان نیکنامی؛ دکترپوران یوسفی پور کرمانی؛ دکتر فاطمه غفوری مهدی اباد


بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی

صفحه 61-77

مریم داوری؛ دکترمحمود صادق زاده؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکترموسی محمود زهی