دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، خرداد 1399 
1. بررسی تطبیقی مفهوم ماورایی «دیو» در شاهنامۀ فردوسی و حدیقۀ سنایی

صفحه 1-15

رضا مرادیان؛ دکترخورشید نوروزی؛ دکترخدیجه بهرامی رهنما


3. بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی

صفحه 33-51

هاشم بهرامی نیا؛ دکترفرزاد عباسی؛ دکترمهدی نوروز؛ کتردمحبوبه ضیاءخدادادیان


5. بررسی و تحلیل شگرد مولانا در ارتباط زمانی میان روایت و داستان در حکایات مثنوی

صفحه 74-94

سرور خانه بیگی؛ دکترسید محمود سید صادقی؛ دکترشمس الحاجیه اردلانی


6. بررسی تطبیقی سِحر از منظر سوره‌های «اعراف، شعرا، طه» با تأکید بر مکتب سورئالیسم

صفحه 95-110

حورا حبیبی؛ دکترمحمد مهدی نادری؛ دکتر ابوالفضل ابراهیمی اوزینه