دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، اسفند 1398 
2. بررسی، تحلیل و مقایسۀ کرامات در کشف‌المحجوب هجویری و رسالۀ قشیریه

صفحه 35-52

فتحیه السادات کارآموز؛ دکتر رضا اشرف زاده؛ دکترمجید تقوی


5. بررسی و تحلیل اسطورۀ پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان

صفحه 89-111

نصرت اله احمدی فرد،؛ دکتر علی حیدری؛ دکتر مسعود سپه وندی