دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1397 
2. مقایسۀ تطبیقی میهن‌دوستی در اشعار فرخی یزدی و بشاره الخوری

صفحه 23-45

اعظم احمدی رکن آباد؛ دکترمحبوبه خراسانی؛ دکترشهرزاد نیازی


5. تأثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان

صفحه 80-94

دکترسیدمحمدباقر کمال الدینی؛ سید شهاب‌الدین کمال الدینی


6. بررسی قصاید سنایی بر اساس نظریۀ تبادلی «پیتر بلاو»

صفحه 95-111

عصمت احمدی رکن آباد؛ دکترعزیزاله توکلی کافی آباد؛ دکتر محمود صادق زاده