دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، اسفند 1397 
بررسی سبک شناختی آثار عرفان نظرآهاری

صفحه 56-76

دکتر هادی حیدری نیا نایینی؛ دکتر عزیز الله توکلی کافی‌آباد؛ مریم راعی