دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، آذر 1397 
خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک

صفحه 13-47

اشرف السادات اشرفی؛ دکترمحمدرضا اسعد؛ دکترفاطمه عسگری؛ دکترمحسن ایزدیار


مدرنیته و شعر فارسی در دو دهه سی و چهل خورشیدی

صفحه 103-134

گلنار یغمائی؛ دکترسید محمدباقر کمال الدینی؛ دکترمحمود صادق زاده