دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1397 
5. بررسی تطبیقی «ابدال» در گاتاها و گویش زرتشتیان یزد

صفحه 80-99

کوروش زرفتن؛ دکتر محمود صادق زاده؛ سعید امیدروستا