بر اساس نویسندگان

آ

ا

پ

 • پاکدل، دکترمسعود [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز،ایران.

ت

ج

ح

خ

 • خمر، غلامحسین [1] دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران.

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ع

ف

 • فخراسلام، دکتر بتول [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور - ایران

ق

 • قاسمی فرد، حسین [1] گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

ک

گ

م

ن

 • نادری، نعیمه [1] گروه مترجمی زبان انگلیسی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
 • نادرری، نعیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مترجمی زبان انگلیسی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
 • نبی اللهی، علی [1] گروه معارف دانشگاه جامع امام حسین ع
 • نعیمی، دکترامین [1] استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ایران
 • نعیمی، دکتر امین [1] استادیار گروه آموزشی مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
 • نوربالا، محسن [1] گروه آموزشی مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
 • نوروز، دکتر مهدی [2] گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

ه

ی