بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بیک خورمیزی، مریم [1] دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران.

پ

 • پاکدل، دکترمسعود [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز،ایران.
 • پورآقا، محبوبه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر ; ایران

ت

ج

ح

خ

 • خراسانی، دکترمحبوبه [1] دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحدنجف آباد.دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • خزل، لیلا [1] دانشجوی دکتری،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • خمر، غلامحسین [1] دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران.

د

ذ

ر

ز

 • زارع، مرضیه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، رشته زبان و ادبیات فارسی، واحد زیراب
 • زارعی شهامت، لیلا [2] دانشگاه کاشان
 • زرفتن، کوروش [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،ایران
 • زیرک، دکتر ساره [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران.

س

ش

ص

ط

 • طهماسبی، دکتر فرهاد [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران.

ع

ف

ق

 • قاسمی فرد، حسین [1] گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

ک

گ

م

ن

 • نادری، نعیمه [1] گروه مترجمی زبان انگلیسی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
 • نادرری، نعیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مترجمی زبان انگلیسی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
 • نیازی، دکترشهرزاد [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحدنجف آباد.دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • نبی اللهی، علی [1] گروه معارف دانشگاه جامع امام حسین ع
 • نجارنوبری، دکترعفت [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب،تهران،ایران ،
 • نعیمی، دکترامین [1] استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ایران
 • نعیمی، دکتر امین [1] استادیار گروه آموزشی مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
 • نوربالا، محسن [1] گروه آموزشی مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
 • نوروز، دکتر مهدی [2] گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

ه

ی