بر اساس نویسندگان

آ

ا

پ

 • پاکدل، دکترمسعود [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز،ایران.

ت

ج

ح

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ع

 • عبادی، دکتر رسول [1] استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، ایران
 • عسگری، دکترفاطمه [1] عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران - ایران
 • علیمی، دکترماندانا [1] استادیارگروه زبان وادبیات فارسی،واحد آزادشهر،دانشگاه آزاداسلامی ،آزادشهر،ایران
 • علیمی، دکتر ماندانا [1] استادیارگروه زبان وادبیات فارسی،واحد آزادشهر،دانشگاه آزاداسلامی ،آزادشهر،ایران

ف

 • فخراسلام، دکتر بتول [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور - ایران

ک

گ

م

ن

 • نادری، نعیمه [1] گروه مترجمی زبان انگلیسی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
 • نادرری، نعیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مترجمی زبان انگلیسی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
 • نبی اللهی، علی [1] گروه معارف دانشگاه جامع امام حسین ع
 • نعیمی، دکترامین [1] استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ایران
 • نوروز، دکتر مهدی [2] گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

ه

ی