جستار نامه: ادبیات تطبیقی (فارسی- انگلیسی) (RPCL) - مرور