نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، دکتراسماعیل بازنمایی اضطراب شخصیّتی بر اساس نظریّه‌ی کارن هورنای در رمان جزیره‌ی سرگردانی سیمین دانشور [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 78-97]

ا

 • ابراهیمی، میثم بررسی تطبیقی نظام عروضی در زبان‌های فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 76-93]
 • ابراهیمی اوزینه، دکتر ابوالفضل بررسی تطبیقی سِحر از منظر سوره‌های «اعراف، شعرا، طه» با تأکید بر مکتب سورئالیسم [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 95-110]
 • احسانی اصطهباناتی، محمّدامین رئالیسم سوسیالیستی تطبیقی در ادبیّات داستانی آلمانی و روسی [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 76-95]
 • ادریسی، فرهاد بررسی و تحلیل مفهوم «تیسیر» در مثنوی معنوی و غزلیات شمس از مولانا و مقایسۀ آن با آراء فقه اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 140-160]
 • اردلانی، دکترشمس الحاجیه بررسی و تحلیل شگرد مولانا در ارتباط زمانی میان روایت و داستان در حکایات مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 74-94]
 • اسلامی، اسماعیل مقایسۀ تطبیقی مردان اهورایی در شاهنامه و اوستا با تکیه بر خاندان پادشاهی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 23-62]
 • اکبری رکن آباد، اعظم مقایسه تطبیقی هنجارگریزی و شگردهای کاربرد آن در شعر فرخی یزدی، عارف قزوینی و میرزادۀ عشقی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 95-120]

ب

 • بخشی، علی بررسی و تحلیل مفهوم «تیسیر» در مثنوی معنوی و غزلیات شمس از مولانا و مقایسۀ آن با آراء فقه اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 140-160]
 • بهرامی رهنما، دکترخدیجه بررسی تطبیقی مفهوم ماورایی «دیو» در شاهنامۀ فردوسی و حدیقۀ سنایی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 1-15]
 • بهرامی نیا، هاشم بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 33-51]

پ

 • پاشایی فخریی، دکترکامران واکاوی «کهتری و مکانیسم‌های جبرانِ» شخصیتِ «معصومه» در رمان «سهم من» با تکیه بر روان‌شناسی آدلری [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 55-75]

ت

 • تاج نیا، کیمیا مقایسۀ تطبیقی مردان اهورایی در شاهنامه و اوستا با تکیه بر خاندان پادشاهی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 23-62]

ج

 • جهانی، زینت مقایسۀ تطبیقی مردان اهورایی در شاهنامه و اوستا با تکیه بر خاندان پادشاهی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 23-62]

ح

 • حبیبی، حورا بررسی تطبیقی سِحر از منظر سوره‌های «اعراف، شعرا، طه» با تأکید بر مکتب سورئالیسم [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 95-110]
 • حجاجی کهجوق، دکترعزیز بررسی و مقایسۀ نماد از دیدگاه میزان ابهام در شعر سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفار‌زاده [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 16-32]
 • حیدری نیا، دکتر هادی بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 61-77]
 • حسینی، آزاده رابطۀ دین و اخلاق در داستان «برادران کارامازوف» از فئودور داستایفسکی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 98-114]
 • حسن زاده، شهریار نگرشی تطبیقی به رمز و راز دولتمندی و شادخواری‌ها در شاهنامه و هفت پیکر [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 121-140]
 • حلبی، علی اصغر مطالعۀ تطبیقی آراء ناصرخسرو و برادران شلگل در زمینۀ «نگاه شاعرانه به جهان» بر مبنای فلسفۀ فلوطین [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 1-22]

خ

 • خانه بیگی، سرور بررسی و تحلیل شگرد مولانا در ارتباط زمانی میان روایت و داستان در حکایات مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 74-94]
 • خراسانی، محبوبه مقایسه تطبیقی هنجارگریزی و شگردهای کاربرد آن در شعر فرخی یزدی، عارف قزوینی و میرزادۀ عشقی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 95-120]

د

 • داوری، مریم بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 61-77]
 • دلبری، دکترحسن بررسی تطبیقی نظام عروضی در زبان‌های فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 76-93]

ر

 • رادفر، دکتر ابوالقاسم ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 44-60]
 • رحمتی، مرضیه بررسی تطبیقی نظام عروضی در زبان‌های فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 76-93]
 • رضایی، محمدعلی بازنمایی اضطراب شخصیّتی بر اساس نظریّه‌ی کارن هورنای در رمان جزیره‌ی سرگردانی سیمین دانشور [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 78-97]

ز

 • زیرک، دکترساره بازنمایی اضطراب شخصیّتی بر اساس نظریّه‌ی کارن هورنای در رمان جزیره‌ی سرگردانی سیمین دانشور [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 78-97]
 • زیرک، دکترساره تحلیلِ ستیزِ قدرت در شاهنامه و ایلیاد از دیدگاه فوکو (با تکیه بر خاندانِ لهراسپ و پریام) [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 1-15]

س

 • ساعی، لیلا نگرشی تطبیقی به رمز و راز دولتمندی و شادخواری‌ها در شاهنامه و هفت پیکر [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 121-140]
 • سیدی، دکترسید حسین بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 52-73]
 • سید صادقی، دکترسید محمود بررسی و تحلیل شگرد مولانا در ارتباط زمانی میان روایت و داستان در حکایات مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 74-94]

ش

 • شعبانی، دکتر اکبر بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 52-73]
 • شهریار، عبداله نقد و بررسی رابطه معماری و تأمین اجتماعی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 62-86]

ص

 • صادق زاده، دکترمحمود بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 61-77]
 • صادقی نژاد، دکتر رامین بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 35-54]
 • صادقی نژاد، رامین نقد و بررسی رابطه معماری و تأمین اجتماعی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 62-86]
 • صائینی، محمدحسین بررسی و تحلیل مفهوم «تیسیر» در مثنوی معنوی و غزلیات شمس از مولانا و مقایسۀ آن با آراء فقه اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 140-160]
 • صدرالدینی، اردشیر تحلیل رمان خارج‌الجّسد از عفاف البطاینه بر اساس مبانی فمینیستی (نگرش آسیب‌شناسانه) [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 87-106]
 • صمیمی، سعیده واکاوی «کهتری و مکانیسم‌های جبرانِ» شخصیتِ «معصومه» در رمان «سهم من» با تکیه بر روان‌شناسی آدلری [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 55-75]

ض

 • ضیاءخدادادیان، کتردمحبوبه بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 33-51]

ط

 • طبسی، دکترحمید ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 44-60]
 • طهماسبی، دکترفرهاد تحلیلِ ستیزِ قدرت در شاهنامه و ایلیاد از دیدگاه فوکو (با تکیه بر خاندانِ لهراسپ و پریام) [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 1-15]

ظ

 • ظفری خرواج، اکرم بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 52-73]

ع

 • عادل زاده، دکترپروانه واکاوی «کهتری و مکانیسم‌های جبرانِ» شخصیتِ «معصومه» در رمان «سهم من» با تکیه بر روان‌شناسی آدلری [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 55-75]
 • عباسی، دکترفرزاد بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 33-51]
 • علوی، دکتر رقیه آموزه‌های ملی و مذهبی در مطابقت و درون‌مایه‌های آیینة خیال صائب [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 16-34]

غ

ف

 • فخراسلام، دکتربتول بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 52-73]

ق

 • قربانی پور، زهرا تحلیلِ ستیزِ قدرت در شاهنامه و ایلیاد از دیدگاه فوکو (با تکیه بر خاندانِ لهراسپ و پریام) [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 1-15]

ک

 • کوچک‌یزدی، دکتر محمدجواد مقایسه‌ بیش‌متنیت اشعار ابوالعتاهیه با پروین اعتصامی در آموزه‌های اخلاقی قرآن [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 21-43]
 • کوشا، احسان مطالعۀ تطبیقی آراء ناصرخسرو و برادران شلگل در زمینۀ «نگاه شاعرانه به جهان» بر مبنای فلسفۀ فلوطین [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 1-22]

م

 • محمدی، جعفر بررسی و مقایسۀ نماد از دیدگاه میزان ابهام در شعر سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفار‌زاده [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 16-32]
 • محمدزاده، دکتر مریم بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 35-54]
 • محمدزاده، مریم نقد و بررسی رابطه معماری و تأمین اجتماعی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 62-86]
 • محمودی امجزی، حلما ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 44-60]
 • محمود زهی، دکترموسی بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 61-77]
 • میر، دکتر محمدعلی رابطۀ دین و اخلاق در داستان «برادران کارامازوف» از فئودور داستایفسکی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 98-114]
 • مرادیان، رضا بررسی تطبیقی مفهوم ماورایی «دیو» در شاهنامۀ فردوسی و حدیقۀ سنایی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 1-15]
 • مرادیان، وهاب تحلیل رمان خارج‌الجّسد از عفاف البطاینه بر اساس مبانی فمینیستی (نگرش آسیب‌شناسانه) [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 87-106]
 • مرادی زنجانی، حسین بررسی و تحلیل مفهوم «تیسیر» در مثنوی معنوی و غزلیات شمس از مولانا و مقایسۀ آن با آراء فقه اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 140-160]
 • میرانی، دکتر ارسطو رابطۀ دین و اخلاق در داستان «برادران کارامازوف» از فئودور داستایفسکی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 98-114]
 • مشفقی، دکترآرش بررسی و مقایسۀ نماد از دیدگاه میزان ابهام در شعر سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفار‌زاده [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 16-32]
 • موسی زاده، معصومه بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 35-54]

ن

 • نادری، دکترمحمد مهدی بررسی تطبیقی سِحر از منظر سوره‌های «اعراف، شعرا، طه» با تأکید بر مکتب سورئالیسم [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 95-110]
 • نیازی، شهرزاد مقایسه تطبیقی هنجارگریزی و شگردهای کاربرد آن در شعر فرخی یزدی، عارف قزوینی و میرزادۀ عشقی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 95-120]
 • ناصری، ناصر نگرشی تطبیقی به رمز و راز دولتمندی و شادخواری‌ها در شاهنامه و هفت پیکر [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 121-140]
 • نبی اللهی، دکترعلی مقایسه‌ بیش‌متنیت اشعار ابوالعتاهیه با پروین اعتصامی در آموزه‌های اخلاقی قرآن [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 21-43]
 • نیکنامی، پیمان تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 1-20]
 • نوروز، دکترمهدی بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 33-51]
 • نوروزی، دکترخورشید بررسی تطبیقی مفهوم ماورایی «دیو» در شاهنامۀ فردوسی و حدیقۀ سنایی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 1-15]

ی

 • یگانی، مصطفی تحلیل رمان خارج‌الجّسد از عفاف البطاینه بر اساس مبانی فمینیستی (نگرش آسیب‌شناسانه) [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 87-106]
 • یوسفی پور کرمانی، دکترپوران تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 1-20]