نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، داود واکاوی و تحلیل کتاب بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ادب عربی اثر سید حسین سیدی [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 29-48]
 • احمدی فرد،، نصرت اله بررسی و تحلیل اسطورۀ پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 89-111]
 • ادهمی صیادمحله، حدیثه تحلیل شخصیّت‌های اصلی در رمان کاندید اثر ولتر بر مبنای نظریۀ آبراهام مزلو [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 100-116]
 • ادهمی صیادمحله، حمیده تحلیل شخصیّت‌های اصلی در رمان کاندید اثر ولتر بر مبنای نظریۀ آبراهام مزلو [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 100-116]
 • اشرف زاده، دکتر رضا بررسی، تحلیل و مقایسۀ کرامات در کشف‌المحجوب هجویری و رسالۀ قشیریه [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 35-52]
 • اصغری قاجاری، ندیم بررسی و تحلیل مفهوم عشق در مجموعۀ دستور زبان عشق از قیصر امین‌پور بر اساس آراء روان‌شناختی رابرت استرنبرگ [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 14-28]

ب

 • بیک خورمیزی، مریم اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 65-82]

پ

 • پورآقا، محبوبه بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 102-118]

ت

 • تقوی، دکترمجید بررسی، تحلیل و مقایسۀ کرامات در کشف‌المحجوب هجویری و رسالۀ قشیریه [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 35-52]
 • توکلی کافی آباد، دکترعزیزاله مقایسۀ تطبیقی انواع بینامتنیت ژرار ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در فصول شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 104-124]

ج

 • جاویدمظفری، سارا بررسی تطبیقی عناصر رئالیسم جادویی در آثار داستانی منیرو روانی‌پور و رضا امیرخانی [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 125-141]
 • جدیدالاسلامی قلعه نو، دکتر حبیب بررسی و مقایسۀ آموزه‌های اخلاقی در غزلیات عبدالرحمان جامی و ملامحسن فیض کاشانی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 79-99]

ح

 • حاجی پور، دکترحبیب بررسی و مقایسۀ کیفیت آموزه‌های تعلیمی در حکایت «مناظرۀ دیو گاوپای با مرد دینی» از روضه‌العقول با حکایت «دیو گاوپای و دانای دینی» از مرزبان‌نامه [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 138-154]
 • حیدری، دکتر علی بررسی و تحلیل اسطورۀ پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 89-111]
 • حیدری نیا، دکتر هادی اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 65-82]
 • حسین زاده، دکتر علی تطابق مصادیقی از حقوق در نهج‌البلاغه با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 53-70]

خ

 • خزل، لیلا از طرد تا حذف شدن سیاوش از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 71-88]
 • خمر، غلامحسین بررسی و مقایسۀ آموزه‌های اخلاقی در غزلیات عبدالرحمان جامی و ملامحسن فیض کاشانی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 79-99]

د

ر

 • رادفر، دکتر ابوالقاسم تحلیل کهن‌الگوهای فرارونده عرفانی در دیوان حیاتی کرمانی با رویکرد به نظریه روان‌شناختی یونگ [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 49-67]
 • رضازاده،، نسرین بررسی تطبیقی آداب و رسوم اجتماعی در شاخة ایرانی شعر دورة صفوی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 14-24]

ز

 • زارعی شهامت، لیلا تطابق مصادیقی از حقوق در نهج‌البلاغه با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 53-70]
 • زیرک، دکتر ساره از طرد تا حذف شدن سیاوش از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 71-88]

س

 • سالاری، دکتر مصطفی بررسی و مقایسۀ آموزه‌های اخلاقی در غزلیات عبدالرحمان جامی و ملامحسن فیض کاشانی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 79-99]
 • سپه وندی، دکترمسعود بررسی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت ملّیِ جغرافیایی و فرهنگی در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به شخصیّت رستم [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 83-101]
 • سپه وندی، دکتر مسعود بررسی و تحلیل اسطورۀ پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 89-111]
 • سیدی، دکترسید حسین بررسی لحن روایت در داستان اعرابی درویش و ماجرای زن با او؛ بر پایۀ نظریّۀ کانون روایت ژرار ژنت [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 48-60]
 • سید صادقی، دکترسید محمود تحلیل و بررسی ساختار ساقی‌نامه و مغنی‌نامة حافظ با رویکرد عناصر حماسی [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 119-137]
 • سنجری نژاد، محمد تحلیل کهن‌الگوهای فرارونده عرفانی در دیوان حیاتی کرمانی با رویکرد به نظریه روان‌شناختی یونگ [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 49-67]

ش

 • شافعیان، دکتر سبحان مقایسۀ مراحل سیر و سلوک و سفر عرفانی در آثار عطار و امام خمینی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 61-78]

ص

 • صادق زاده، دکترمحمود مقایسۀ تطبیقی انواع بینامتنیت ژرار ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در فصول شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 104-124]
 • صادق زاده، دکتر محمود اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 65-82]
 • صادقی نژاد، دکتررامین بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 102-118]
 • صادقی نژاد، دکتر رامین بررسی تطبیقی آداب و رسوم اجتماعی در شاخة ایرانی شعر دورة صفوی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 14-24]
 • صدرایی، دکتر رقیه تحلیل و مقایسۀ مؤلفه‌های مشترک رئالیسم جادویی در «قرن روشنفکری» اثر از آلخوکارپانتیه و «روزگار سپری‌شده مردم سالخورده»، اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 15-34]

ط

 • طهماسبی، دکتر فرهاد از طرد تا حذف شدن سیاوش از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 71-88]

ع

 • عابدینی، سعید مقایسۀ تطبیقی انواع بینامتنیت ژرار ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در فصول شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 104-124]
 • عباسپور اسفندن، دکترحسنعلی بررسی و تحلیل مفهوم عشق در مجموعۀ دستور زبان عشق از قیصر امین‌پور بر اساس آراء روان‌شناختی رابرت استرنبرگ [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 14-28]
 • علیمی، دکتر ماندانا بررسی تطبیقی عناصر رئالیسم جادویی در آثار داستانی منیرو روانی‌پور و رضا امیرخانی [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 125-141]

غ

 • غفوری، مریم بررسی استراتژی های به کار رفته در ترجمه نوواژگان در رمان هری پاتر و شاهزاده دورگه براساس مدل نیومارک (1988) [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 112-131]

ف

 • فاطمی مقدم سقی، محمدرضا بررسی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت ملّیِ جغرافیایی و فرهنگی در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به شخصیّت رستم [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 83-101]

ق

 • قاسمی فرد، حسین بررسی لحن روایت در داستان اعرابی درویش و ماجرای زن با او؛ بر پایۀ نظریّۀ کانون روایت ژرار ژنت [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 48-60]

ک

 • کارآموز، فتحیه السادات بررسی، تحلیل و مقایسۀ کرامات در کشف‌المحجوب هجویری و رسالۀ قشیریه [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 35-52]
 • کاکه رش، دکتر فرهاد مقایسۀ مراحل سیر و سلوک و سفر عرفانی در آثار عطار و امام خمینی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 61-78]

م

 • محمدزاده، دکترمریم بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 102-118]
 • محمدزاده، دکتر مریم بررسی تطبیقی آداب و رسوم اجتماعی در شاخة ایرانی شعر دورة صفوی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 14-24]
 • مرادی، دکتر عبداله آموزه‌های تعلیمی طب‌القلوب و کیمیای سعادت بر اساس روی‌کرد بینامتنیت [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 25-47]
 • میرزایی مطلق، دکتر فرشاد بررسی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت ملّیِ جغرافیایی و فرهنگی در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به شخصیّت رستم [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 83-101]

ن

 • نجارنوبری، دکترعفت بررسی مقایسۀ روایت شاهنامه از «پادشاهی بهمن تاآغاز اشکانیان» باکتب تاریخی مستقل [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 15-33]
 • نعیمی، دکتر امین An Assessment of Literal and Phonemic Translation of Rhymes in Hafiz’s Poetry Based on Lefevere’s Model [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 68-84]
 • نعیمی، دکتر امین بررسی استراتژی های به کار رفته در ترجمه نوواژگان در رمان هری پاتر و شاهزاده دورگه براساس مدل نیومارک (1988) [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 112-131]
 • نوربالا، محسن An Assessment of Literal and Phonemic Translation of Rhymes in Hafiz’s Poetry Based on Lefevere’s Model [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 68-84]

ه