نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی رکن آباد، اعظم مقایسۀ تطبیقی میهن‌دوستی در اشعار فرخی یزدی و بشاره الخوری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 23-45]
 • احمدی رکن آباد، عصمت بررسی قصاید سنایی بر اساس نظریۀ تبادلی «پیتر بلاو» [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 95-111]
 • ایزدیار، دکترمحسن خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 13-47]
 • اسعد، دکترمحمدرضا خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 13-47]
 • اشرفی، اشرف السادات خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 13-47]
 • امیدروستا، سعید بررسی تطبیقی «ابدال» در گاتاها و گویش زرتشتیان یزد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 80-99]

پ

 • پاکدل، دکترمسعود تطبیق رئالیستی در رمان‌های «سووشون» و «من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم»بر اساس نظریه‌ی الین شوالتر [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 77-99]

ت

ج

 • جاویدمظفری، سارا تحلیل روایت‌شناختی داستان طوطی و بازرگان مثنوی بر اساس نظریۀ زمان در روایت ژرار ژنت [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 35-55]
 • جاویدمظفری، سارا تطبیق رئالیستی در رمان‌های «سووشون» و «من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم»بر اساس نظریه‌ی الین شوالتر [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 77-99]
 • جلیلی، دکتر رضا تحلیل و مقایسۀ کیفیت کرامات ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتّوحید با کرامات شیخ احمد جام در مقامات ژنده‌پیل [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 119-134]
 • جلیلی، رضا تطبیق انتقادی داستان «دریا هنوز آرام است» از احمد محمود با مؤلفه‌های مکتب ناتورالیسم [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 19-35]
 • جویا، مه جبین The Role of Gender in Persian Translations of A Thousand Splendid Suns Based on Waddington’s Model (نقش جنسیت در دو ترجمه ی فارسی کتاب هزار خورشید تابان بر اساس مدل ودینگتون) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 113-136]

ح

خ

 • خراسانی، دکترمحبوبه مقایسۀ تطبیقی میهن‌دوستی در اشعار فرخی یزدی و بشاره الخوری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 23-45]

د

 • دهقان، دکترعلی بررسی مقایسه‌ای افول فراروایت داستان‌نویسی در کولی کنار آتش روانی‌پور و هلال پنهان شیرزادی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 15-22]

ذ

 • ذبیح نیا عمران، دکترآسیه بررسی همسانی‌ «داش آکل» هدایت و «پهلوان میکلس» در رمان «آزادی یا مرگ» نیکوس کازانتزاکیس [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 64-79]

ر

 • راعی، مریم بررسی سبک شناختی آثار عرفان نظرآهاری [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 56-76]
 • رحیمی پور، دکترسعید بررسی تطبیقی اتوپیای اجتماعی در« تاتار خندان » غلامحسین ساعدی و «دنیای شجاع جدید »آلدکس هوکسلی از منظر تئوری آشوب [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 100-118]

ز

 • زرفتن، کوروش بررسی تطبیقی «ابدال» در گاتاها و گویش زرتشتیان یزد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 80-99]

ص

 • صیادیان، دکتر سیما The Role of Gender in Persian Translations of A Thousand Splendid Suns Based on Waddington’s Model (نقش جنسیت در دو ترجمه ی فارسی کتاب هزار خورشید تابان بر اساس مدل ودینگتون) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 113-136]
 • صادق زاده، دکترمحمود مدرنیته و شعر فارسی در دو دهه سی و چهل خورشیدی [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 103-134]
 • صادق زاده، دکتر محمود بررسی تطبیقی «ابدال» در گاتاها و گویش زرتشتیان یزد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 80-99]
 • صادق زاده، دکتر محمود بررسی قصاید سنایی بر اساس نظریۀ تبادلی «پیتر بلاو» [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 95-111]
 • صالحی، نرگس اقتباس ادبی در سینمای ایران (مطالعه موردی، چهل‌ودو فیلم اقتباسی) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 99-112]

ع

 • عبادی، دکتر رسول بررسی تطبیقی گلستان سعدی و مقامات بدیع‌الزمان همدانی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • عسگری، دکترفاطمه خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 13-47]
 • علیمی، دکترماندانا تطبیق رئالیستی در رمان‌های «سووشون» و «من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم»بر اساس نظریه‌ی الین شوالتر [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 77-99]
 • علیمی، دکتر ماندانا تحلیل روایت‌شناختی داستان طوطی و بازرگان مثنوی بر اساس نظریۀ زمان در روایت ژرار ژنت [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 35-55]

ف

 • فخراسلام، دکتر بتول بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سیّد اشرف الدّین حسینی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 18-41]
 • فرجیان محترم، منیژه بررسی مقایسه‌ای افول فراروایت داستان‌نویسی در کولی کنار آتش روانی‌پور و هلال پنهان شیرزادی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 15-22]

ک

گ

 • گل بابائی، فاطمه واکاوی پیوند ادبیات و عکاسی در شعر هایکو (پژوهشی میان‌رشته‌ای) [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 28-45]

م

 • محمدزاده، دکتر مریم بررسی تطبیقی گلستان سعدی و مقامات بدیع‌الزمان همدانی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • معصومی، محمدرضا سایۀ پتوفی بر سایه (نگاهی به تأثیرپذیری امیر هوشنگ ابتهاج از شاندور‌ پتوفی، در اشعار انقلابی) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 42-60]
 • موسی آبادی، رضا بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سیّد اشرف الدّین حسینی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 18-41]
 • موسی آبادی، رضا بررسی تطبیقی جلوه‌های مبارزه با استعمار انگلیس و روس در انقلاب مشروطه (مطالعه موردی: اشعار نسیم شمال و ملک الشعرای‌ بهار) [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 48-80]

ن

 • نیازی، دکترشهرزاد مقایسۀ تطبیقی میهن‌دوستی در اشعار فرخی یزدی و بشاره الخوری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 23-45]
 • نبی اللهی، علی مقایسه بینامتنیت (تناص) اشعار قرآنی ابوالعتاهیه و مولوی درباره راهکارهای رسیدن به زهد [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 14-34]
 • نعیمی، دکترامین The Role of Gender in Persian Translations of A Thousand Splendid Suns Based on Waddington’s Model (نقش جنسیت در دو ترجمه ی فارسی کتاب هزار خورشید تابان بر اساس مدل ودینگتون) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 113-136]
 • نوروز، دکتر مهدی بررسی تطبیقی جلوه‌های مبارزه با استعمار انگلیس و روس در انقلاب مشروطه (مطالعه موردی: اشعار نسیم شمال و ملک الشعرای‌ بهار) [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 48-80]

ی