نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، اسماعیل مقایسة تطبیقی معنای رنج در اندیشة ویکتور فرانکل و مولانا [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 62-93]
 • آذر، اسماعیل نشانه‌شناسی حافظۀ فرهنگی «هزار و یک شب» و «هزار و یک روز» [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 66-79]
 • آذر، دکتراسماعیل بازنمایی اضطراب شخصیّتی بر اساس نظریّه‌ی کارن هورنای در رمان جزیره‌ی سرگردانی سیمین دانشور [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 78-97]
 • آقایاری زاهد، دکتر رضا بررسی تطبیقی دیدگاه سنایی و مولوی در مورد سفر [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 81-102]
 • آلبوغبیش، دکترعبدالله واکاوی پیوند ادبیات و عکاسی در شعر هایکو (پژوهشی میان‌رشته‌ای) [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 28-45]

ا

 • ابراهیمی، میثم بررسی تطبیقی نظام عروضی در زبان‌های فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 76-93]
 • ابراهیمی اوزینه، دکتر ابوالفضل بررسی تطبیقی سِحر از منظر سوره‌های «اعراف، شعرا، طه» با تأکید بر مکتب سورئالیسم [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 95-110]
 • احسانی اصطهباناتی، محمّدامین رئالیسم سوسیالیستی تطبیقی در ادبیّات داستانی آلمانی و روسی [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 76-95]
 • احمدی، داود واکاوی و تحلیل کتاب بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ادب عربی اثر سید حسین سیدی [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 29-48]
 • احمدی رکن آباد، اعظم مقایسۀ تطبیقی میهن‌دوستی در اشعار فرخی یزدی و بشاره الخوری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 23-45]
 • احمدی رکن آباد، عصمت بررسی قصاید سنایی بر اساس نظریۀ تبادلی «پیتر بلاو» [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 95-111]
 • احمدی فرد،، نصرت اله بررسی و تحلیل اسطورۀ پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 89-111]
 • احمدنژاد، کامل بررسی ترس‌های وجودی و علاج آن‌ها ازمنظر مولوی و یالوم [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 28-58]
 • ادریسی، فرهاد بررسی و تحلیل مفهوم «تیسیر» در مثنوی معنوی و غزلیات شمس از مولانا و مقایسۀ آن با آراء فقه اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 140-160]
 • ادهمی صیادمحله، حدیثه تحلیل شخصیّت‌های اصلی در رمان کاندید اثر ولتر بر مبنای نظریۀ آبراهام مزلو [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 100-116]
 • ادهمی صیادمحله، حمیده تحلیل شخصیّت‌های اصلی در رمان کاندید اثر ولتر بر مبنای نظریۀ آبراهام مزلو [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 100-116]
 • اردلانی، دکترشمس الحاجیه بررسی و تحلیل شگرد مولانا در ارتباط زمانی میان روایت و داستان در حکایات مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 74-94]
 • اردلانی، شمس الحاجیه تطبیق رواییِ داستان مشترکِ آن درویش که در هری غلامان عمید خراسانی را آراسته دید از مثنوی و منطق‌الطیر [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 102-118]
 • اردلانی، شمش الحاجیه بررسی تطبیقی محورهای سه گانۀ بینامتنیّت ژرار ژنت با نظریّۀ بلاغت اسلامی در حدائق الانوار محمدصادق قومشمی [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 37-59]
 • ارشی، صادق بررسی تطبیقی شعر «پشتِ دریاها»ی سهراب سپهری و شعر «شهر» کنستانتین کاوافی [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 88-110]
 • ایزدیار، دکترمحسن خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 13-47]
 • اسعد، دکترمحمدرضا خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 13-47]
 • اسکندری شرفی، فرشاد تحلیل تطبیقی ساختاری، مفهومی و کاربردی مثل‌های زبان لکی و فارسی [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 130-159]
 • اسلامی، اسماعیل مقایسۀ تطبیقی مردان اهورایی در شاهنامه و اوستا با تکیه بر خاندان پادشاهی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 23-62]
 • اشرفی، اشرف السادات خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 13-47]
 • اشرف زاده، دکتر رضا بررسی، تحلیل و مقایسۀ کرامات در کشف‌المحجوب هجویری و رسالۀ قشیریه [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 35-52]
 • اصغری قاجاری، ندیم بررسی و تحلیل مفهوم عشق در مجموعۀ دستور زبان عشق از قیصر امین‌پور بر اساس آراء روان‌شناختی رابرت استرنبرگ [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 14-28]
 • اصفهانی عمران، نعمت تلازم و تقابل واقعیت اسطوره‌ای و کرامات عرفانی در ادیان ابراهیمی [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 160-187]
 • اصفهانی عمران، نعمت تحلیل گفتار شخصیّت‌های زن و مرد در داستان پادشاهی گشتاسپ بر اساس نظریۀ گفتار جان سرل [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 60-81]
 • اصفهانی عمران، نعمت بررسی و تحلیل انتقادی اصول سوررئالیسم در تطبیق با حکایات جنید بغدادی با تأکید بر تذکرة الاولیاء عطار [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 82-98]
 • اعتمادی فرد، دکتر اعظم بررسی تطبیقی پایگاه تکوینی عبودیت در غزلیات حافظ واندیشۀ افلاطون [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 16-36]
 • افرازی، جان محمد مقایسۀ مضامین قلندری در آثار شیخ احمد جام و حافظ شیرازی [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 139-160]
 • اکبری رکن آباد، اعظم مقایسه تطبیقی هنجارگریزی و شگردهای کاربرد آن در شعر فرخی یزدی، عارف قزوینی و میرزادۀ عشقی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 95-120]
 • امیدروستا، سعید بررسی تطبیقی «ابدال» در گاتاها و گویش زرتشتیان یزد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 80-99]
 • امیرمحمدی، ناصر تلازم و تقابل واقعیت اسطوره‌ای و کرامات عرفانی در ادیان ابراهیمی [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 160-187]
 • امیرمحمدی، ناصر بررسی و تحلیل انتقادی اصول سوررئالیسم در تطبیق با حکایات جنید بغدادی با تأکید بر تذکرة الاولیاء عطار [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 82-98]

ب

 • بخشی، علی بررسی و تحلیل مفهوم «تیسیر» در مثنوی معنوی و غزلیات شمس از مولانا و مقایسۀ آن با آراء فقه اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 140-160]
 • بیک خورمیزی، مریم اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 65-82]
 • بهرامی رهنما، دکترخدیجه بررسی تطبیقی مفهوم ماورایی «دیو» در شاهنامۀ فردوسی و حدیقۀ سنایی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 1-15]
 • بهرامی نیا، هاشم بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 33-51]

پ

 • پاشایی فخریی، دکترکامران واکاوی «کهتری و مکانیسم‌های جبرانِ» شخصیتِ «معصومه» در رمان «سهم من» با تکیه بر روان‌شناسی آدلری [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 55-75]
 • پاکدل، دکترمسعود تطبیق رئالیستی در رمان‌های «سووشون» و «من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم»بر اساس نظریه‌ی الین شوالتر [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 77-99]
 • پاکدل، مسعود بررسی دیدگاه کودکانه در شعر سهراب سپهری بر اساس نظریه رشد ژان پیاژه [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 36-61]
 • پناه، زینب بررسی حضرات وجود از دیدگاه بیدل دهلوی وشانکارا [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 44-65]
 • پودات، پوران وجوه مشترک ابعاد‌ قدرت سیاسی حکومت‌ها در تاریخ بیهقی و راحةالصدور و آیةالسرور [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 21-43]
 • پورآقا، محبوبه بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 102-118]

ت

 • تاج نیا، کیمیا مقایسۀ تطبیقی مردان اهورایی در شاهنامه و اوستا با تکیه بر خاندان پادشاهی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 23-62]
 • تاج نیا، کیمیا تحلیل گفتار شخصیّت‌های زن و مرد در داستان پادشاهی گشتاسپ بر اساس نظریۀ گفتار جان سرل [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 60-81]
 • تقوی، دکترمجید بررسی، تحلیل و مقایسۀ کرامات در کشف‌المحجوب هجویری و رسالۀ قشیریه [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 35-52]
 • تکرلی، علی بررسی تطبیقی شعر «پشتِ دریاها»ی سهراب سپهری و شعر «شهر» کنستانتین کاوافی [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 88-110]
 • توکلی کافی آباد، دکترعزیزاله مقایسۀ تطبیقی انواع بینامتنیت ژرار ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در فصول شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 104-124]
 • توکلی کافی آباد، دکترعزیزاله بررسی قصاید سنایی بر اساس نظریۀ تبادلی «پیتر بلاو» [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 95-111]
 • توکلی کافی آباد، عزیزاله بررسی نشانه‌های تأثیر کلام اشاعره و معتزله در حدیقه سنایی [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 118-135]
 • توکلی کافی آباد، عزیزاله بررسی واژه‌های نمادین در اشعارتاگور [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 80-101]
 • توکلی کافی‌آباد، دکتر عزیز الله بررسی سبک شناختی آثار عرفان نظرآهاری [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 56-76]

ج

 • جاویدمظفری، سارا تحلیل روایت‌شناختی داستان طوطی و بازرگان مثنوی بر اساس نظریۀ زمان در روایت ژرار ژنت [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 35-55]
 • جاویدمظفری، سارا تطبیق رئالیستی در رمان‌های «سووشون» و «من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم»بر اساس نظریه‌ی الین شوالتر [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 77-99]
 • جاویدمظفری، سارا بررسی تطبیقی عناصر رئالیسم جادویی در آثار داستانی منیرو روانی‌پور و رضا امیرخانی [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 125-141]
 • جدیدالاسلامی قلعه نو، دکتر حبیب بررسی و مقایسۀ آموزه‌های اخلاقی در غزلیات عبدالرحمان جامی و ملامحسن فیض کاشانی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 79-99]
 • جلیلی، دکتر رضا تحلیل و مقایسۀ کیفیت کرامات ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتّوحید با کرامات شیخ احمد جام در مقامات ژنده‌پیل [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 119-134]
 • جلیلی، رضا بررسی تطبیقی حکمت‌های عملی در دیوان دعبل خُزاعی و ناصرخسرو [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 79-104]
 • جلیلی، رضا تطبیق انتقادی داستان «دریا هنوز آرام است» از احمد محمود با مؤلفه‌های مکتب ناتورالیسم [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 19-35]
 • جمالی، شهروز نگاهی به تمثیل و نماد در دو داستان «انتری که لوطی‌اش مرده بود» از صادق چوبک و «حصار و سگ‌های پدرم» از شیرزاد حسن [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 1-24]
 • جهانی، زینت مقایسۀ تطبیقی مردان اهورایی در شاهنامه و اوستا با تکیه بر خاندان پادشاهی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 23-62]
 • جویا، مه جبین The Role of Gender in Persian Translations of A Thousand Splendid Suns Based on Waddington’s Model (نقش جنسیت در دو ترجمه ی فارسی کتاب هزار خورشید تابان بر اساس مدل ودینگتون) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 113-136]

ح

 • حاجی آقابابایی، دکتر محمدرضا اقتباس ادبی در سینمای ایران (مطالعه موردی، چهل‌ودو فیلم اقتباسی) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 99-112]
 • حاجی پور، دکترحبیب بررسی و مقایسۀ کیفیت آموزه‌های تعلیمی در حکایت «مناظرۀ دیو گاوپای با مرد دینی» از روضه‌العقول با حکایت «دیو گاوپای و دانای دینی» از مرزبان‌نامه [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 138-154]
 • حبیبی، حورا بررسی تطبیقی سِحر از منظر سوره‌های «اعراف، شعرا، طه» با تأکید بر مکتب سورئالیسم [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 95-110]
 • حجاجی کهجوق، دکترعزیز بررسی و مقایسۀ نماد از دیدگاه میزان ابهام در شعر سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفار‌زاده [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 16-32]
 • حیدری، دکتر علی بررسی و تحلیل اسطورۀ پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 89-111]
 • حیدری نیا، دکتر هادی اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 65-82]
 • حیدری نیا، دکتر هادی بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 61-77]
 • حیدری نیا، هادی تحلیل ساختاری داستان عاشقانۀ وامق و عذرا بر اساس الگوی روایی تودوروف [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 188-223]
 • حیدری نیا، هادی بررسی نشانه‌های تأثیر کلام اشاعره و معتزله در حدیقه سنایی [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 118-135]
 • حیدری نیا نایینی، دکتر هادی بررسی سبک شناختی آثار عرفان نظرآهاری [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 56-76]
 • حسینی، آزاده رابطۀ دین و اخلاق در داستان «برادران کارامازوف» از فئودور داستایفسکی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 98-114]
 • حسینی، آزاده بررسی و تحلیل مفهوم تجربۀ دینی در آثار تئودور داستایفسکی با رویکرد به رمان‌های «جنایت و مکافات» و «برادران کارامازوف» [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 111-129]
 • حسن زاده، شهریار نگرشی تطبیقی به رمز و راز دولتمندی و شادخواری‌ها در شاهنامه و هفت پیکر [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 121-140]
 • حسین زاده، دکتر علی اقتباس مولوی از نهج‌البلاغه در مبحث قیامت [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 80-95]
 • حسین زاده، دکتر علی تطابق مصادیقی از حقوق در نهج‌البلاغه با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 53-70]
 • حلبی، علی اصغر مطالعۀ تطبیقی آراء ناصرخسرو و برادران شلگل در زمینۀ «نگاه شاعرانه به جهان» بر مبنای فلسفۀ فلوطین [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 1-22]

خ

 • خانه بیگی، سرور بررسی و تحلیل شگرد مولانا در ارتباط زمانی میان روایت و داستان در حکایات مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 74-94]
 • خانه بیگی، سرور تطبیق رواییِ داستان مشترکِ آن درویش که در هری غلامان عمید خراسانی را آراسته دید از مثنوی و منطق‌الطیر [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 102-118]
 • خراسانی، دکترمحبوبه مقایسۀ تطبیقی میهن‌دوستی در اشعار فرخی یزدی و بشاره الخوری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 23-45]
 • خراسانی، محبوبه مقایسه تطبیقی هنجارگریزی و شگردهای کاربرد آن در شعر فرخی یزدی، عارف قزوینی و میرزادۀ عشقی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 95-120]
 • خزل، لیلا از طرد تا حذف شدن سیاوش از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 71-88]
 • خمر، غلامحسین بررسی و مقایسۀ آموزه‌های اخلاقی در غزلیات عبدالرحمان جامی و ملامحسن فیض کاشانی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 79-99]

د

 • داوری، مریم مقایسة مضامین مشترک داستان گردآفرید با داستان حماسة بانری و فتح دهلی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 30-53]
 • داوری، مریم بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 61-77]
 • دیباجی، سید ابراهیم بررسی شیوه های برگردان اغراض ثانوی افعال نهی در قرآن در ترجمه های طبری و صفارزاده [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 99-117]
 • دلبری، دکترحسن بررسی تطبیقی نظام عروضی در زبان‌های فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 76-93]
 • دهقان، دکترعلی بررسی مقایسه‌ای افول فراروایت داستان‌نویسی در کولی کنار آتش روانی‌پور و هلال پنهان شیرزادی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 15-22]
 • دهقانی، بابک بررسی تطبیقی نوحه عاشورایی در میناب و مسقط [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 94-123]
 • دهقان بنادکی، خانم لیلا مؤلفه‌های روان‌شناسی شخصیت براساس دیدگاه یونگ در حکایات بوستان سعدی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-61]
 • دهقان منشادی، دکتر منصور آموزه‌های تعلیمی طب‌القلوب و کیمیای سعادت بر اساس روی‌کرد بینامتنیت [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 25-47]

ذ

 • ذبیح نیا عمران، دکترآسیه بررسی همسانی‌ «داش آکل» هدایت و «پهلوان میکلس» در رمان «آزادی یا مرگ» نیکوس کازانتزاکیس [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 64-79]
 • ذبیح نیا عمران، دکتر آسیه تحلیل تطبیقی «بوف‌کور» هدایت و رمان «زوربای یونانی»کازانتزاکیس [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-29]
 • ذبیح نیا عمران، دکتر آسیه بررسی «چین» در داستان غنایی وامق و عذرای لامعی و ظهیر کرمانی وجمشید و خورشید سلمان ساوجی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-15]

ر

 • ریاحی، حسن بررسی تطبیقی نوحه عاشورایی در میناب و مسقط [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 94-123]
 • رادفر، ابوالقاسم مقایسۀ مضامین قلندری در آثار شیخ احمد جام و حافظ شیرازی [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 139-160]
 • رادفر، دکتر ابوالقاسم تحلیل کهن‌الگوهای فرارونده عرفانی در دیوان حیاتی کرمانی با رویکرد به نظریه روان‌شناختی یونگ [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 49-67]
 • رادفر، دکتر ابوالقاسم ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 44-60]
 • راعی، مریم بررسی سبک شناختی آثار عرفان نظرآهاری [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 56-76]
 • رحمانی، طیبه بررسی اشتراکات ساختاری داستان ضحاک شاهنامه با حکایت «شیر و خرگوش» کلیله‌ودمنه و داستان هندی «بهیم سین و باکه» مهابهاراتا [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 1-27]
 • رحمانی، طیبه بررسی مقایسه‌ای پیوند دین و سیاست در کتاب علم سعادت و سیرالملوک [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 119-138]
 • رحیمی پور، دکترسعید بررسی تطبیقی اتوپیای اجتماعی در« تاتار خندان » غلامحسین ساعدی و «دنیای شجاع جدید »آلدکس هوکسلی از منظر تئوری آشوب [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 100-118]
 • رحمتی، مرضیه بررسی تطبیقی نظام عروضی در زبان‌های فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 76-93]
 • رضایی، رقیه بررسی، تحلیل و مقایسۀ سرمایه‌های فرهنگی شخصیّت‌های زن در داستان‌های جلال آل احمد و سیمین دانشور؛ بر اساس نظریّۀ پی‌یر بوردیو [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 25-36]
 • رضایی، محمدعلی بازنمایی اضطراب شخصیّتی بر اساس نظریّه‌ی کارن هورنای در رمان جزیره‌ی سرگردانی سیمین دانشور [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 78-97]
 • رضایی تبار، عباس بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مشترک آرمان‌شهری از منظر نظامی گنجه‌ای و توماس مور [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 126-144]
 • رضازاده،، نسرین بررسی تطبیقی آداب و رسوم اجتماعی در شاخة ایرانی شعر دورة صفوی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 14-24]
 • رمضانی، مهناز نگاهی تطبیقی به هنجارگریزی زبانی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا بر اساس الگوی لیچ [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 175-211]

ز

 • زارع، مرضیه خوانش روایت منظوم ایرج سروده فردوسی با رویکرد نشانه - معنا شناسی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-78]
 • زارعی شهامت، لیلا اقتباس مولوی از نهج‌البلاغه در مبحث قیامت [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 80-95]
 • زارعی شهامت، لیلا تطابق مصادیقی از حقوق در نهج‌البلاغه با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 53-70]
 • زرفتن، کوروش بررسی تطبیقی «ابدال» در گاتاها و گویش زرتشتیان یزد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 80-99]
 • زیرک، دکترساره بازنمایی اضطراب شخصیّتی بر اساس نظریّه‌ی کارن هورنای در رمان جزیره‌ی سرگردانی سیمین دانشور [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 78-97]
 • زیرک، دکترساره تحلیلِ ستیزِ قدرت در شاهنامه و ایلیاد از دیدگاه فوکو (با تکیه بر خاندانِ لهراسپ و پریام) [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 1-15]
 • زیرک، دکتر ساره از طرد تا حذف شدن سیاوش از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 71-88]
 • زیرک، ساره مقایسة تطبیقی معنای رنج در اندیشة ویکتور فرانکل و مولانا [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 62-93]
 • زیرک، ساره نشانه‌شناسی حافظۀ فرهنگی «هزار و یک شب» و «هزار و یک روز» [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 66-79]
 • زواریان، راضیه نگاهی تطبیقی به هنجارگریزی زبانی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا بر اساس الگوی لیچ [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 175-211]

س

 • ساعی، لیلا نگرشی تطبیقی به رمز و راز دولتمندی و شادخواری‌ها در شاهنامه و هفت پیکر [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 121-140]
 • ساعدی، سلما نگاهی به تمثیل و نماد در دو داستان «انتری که لوطی‌اش مرده بود» از صادق چوبک و «حصار و سگ‌های پدرم» از شیرزاد حسن [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 1-24]
 • سالاری، دکتر مصطفی بررسی و مقایسۀ آموزه‌های اخلاقی در غزلیات عبدالرحمان جامی و ملامحسن فیض کاشانی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 79-99]
 • سپه وندی، دکترمسعود بررسی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت ملّیِ جغرافیایی و فرهنگی در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به شخصیّت رستم [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 83-101]
 • سپه وندی، دکتر مسعود بررسی و تحلیل اسطورۀ پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 89-111]
 • سخنور، جلال بررسی تطبیقی اندیشه‌های «خردگرایی انسان» و «دوگانگی جسم و جان» از دیدگاه سعدی و الکساندر پوپ [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 59-87]
 • سیدی، دکترسید حسین بررسی لحن روایت در داستان اعرابی درویش و ماجرای زن با او؛ بر پایۀ نظریّۀ کانون روایت ژرار ژنت [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 48-60]
 • سیدی، دکترسید حسین بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 52-73]
 • سید صادقی، دکترسید محمود تحلیل و بررسی ساختار ساقی‌نامه و مغنی‌نامة حافظ با رویکرد عناصر حماسی [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 119-137]
 • سید صادقی، دکترسید محمود بررسی و تحلیل شگرد مولانا در ارتباط زمانی میان روایت و داستان در حکایات مثنوی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 74-94]
 • سید صادقی، سید محمود بررسی تطبیقی محورهای سه گانۀ بینامتنیّت ژرار ژنت با نظریّۀ بلاغت اسلامی در حدائق الانوار محمدصادق قومشمی [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 37-59]
 • سید صادقی(نویسندۀ مسئول)، سید محمود تطبیق رواییِ داستان مشترکِ آن درویش که در هری غلامان عمید خراسانی را آراسته دید از مثنوی و منطق‌الطیر [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 102-118]
 • سرمدی، دکتر مجید خوانش روایت منظوم ایرج سروده فردوسی با رویکرد نشانه - معنا شناسی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-78]
 • سنجری نژاد، محمد تحلیل کهن‌الگوهای فرارونده عرفانی در دیوان حیاتی کرمانی با رویکرد به نظریه روان‌شناختی یونگ [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 49-67]

ش

 • شافعیان، دکتر سبحان مقایسۀ مراحل سیر و سلوک و سفر عرفانی در آثار عطار و امام خمینی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 61-78]
 • شیبانی اقدم، اشرف وجوه مشترک ابعاد‌ قدرت سیاسی حکومت‌ها در تاریخ بیهقی و راحةالصدور و آیةالسرور [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 21-43]
 • شریعت پناه، احمد فناء فی‌الله و وحدت وجود از دیدگاه ابن‌فارض و ملای‌جزیری (از ادبیات تطبیقی عربی- کُردی بر اساس مکتب ادبی تطبیقی آمریکایی) [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 136-159]
 • شعبانی، دکتر اکبر بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مشترک آرمان‌شهری از منظر نظامی گنجه‌ای و توماس مور [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 126-144]
 • شعبانی، دکتر اکبر بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 52-73]
 • شمس آبادی، دکترحسین مضامین مشترک در اشعار سلمان هراتی و بدرشاکرالسیّاب با تکیه بر«أنشودة المطر» [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 105-125]
 • شهریار، عبداله نقد و بررسی رابطه معماری و تأمین اجتماعی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 62-86]

ص

 • صابری، علی بررسی شیوه های برگردان اغراض ثانوی افعال نهی در قرآن در ترجمه های طبری و صفارزاده [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 99-117]
 • صیادیان، دکتر سیما تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی "ترغیب" آستین [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 96-116]
 • صیادیان، دکتر سیما The Role of Gender in Persian Translations of A Thousand Splendid Suns Based on Waddington’s Model (نقش جنسیت در دو ترجمه ی فارسی کتاب هزار خورشید تابان بر اساس مدل ودینگتون) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 113-136]
 • صادقی، سهیلا خوانش روایت منظوم ایرج سروده فردوسی با رویکرد نشانه - معنا شناسی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-78]
 • صادقی درویشی، مهدی تحلیل تطبیقی ساختاری، مفهومی و کاربردی مثل‌های زبان لکی و فارسی [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 130-159]
 • صادق زاده، دکترمحمود مقایسة مضامین مشترک داستان گردآفرید با داستان حماسة بانری و فتح دهلی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 30-53]
 • صادق زاده، دکترمحمود مؤلفه‌های روان‌شناسی شخصیت براساس دیدگاه یونگ در حکایات بوستان سعدی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-61]
 • صادق زاده، دکترمحمود مدرنیته و شعر فارسی در دو دهه سی و چهل خورشیدی [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 103-134]
 • صادق زاده، دکترمحمود مقایسۀ تطبیقی انواع بینامتنیت ژرار ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در فصول شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 104-124]
 • صادق زاده، دکترمحمود بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 61-77]
 • صادق زاده، دکتر محمود بررسی تطبیقی «ابدال» در گاتاها و گویش زرتشتیان یزد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 80-99]
 • صادق زاده، دکتر محمود اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 65-82]
 • صادق زاده، دکتر محمود بررسی قصاید سنایی بر اساس نظریۀ تبادلی «پیتر بلاو» [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 95-111]
 • صادق زاده، محمود تحلیل ساختاری داستان عاشقانۀ وامق و عذرا بر اساس الگوی روایی تودوروف [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 188-223]
 • صادق زاده، محمود بررسی واژه‌های نمادین در اشعارتاگور [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 80-101]
 • صادقی گیوی، مریم وجوه مشترک ابعاد‌ قدرت سیاسی حکومت‌ها در تاریخ بیهقی و راحةالصدور و آیةالسرور [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 21-43]
 • صادقی نژاد، دکتررامین بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 102-118]
 • صادقی نژاد، دکتر رامین بررسی تطبیقی آداب و رسوم اجتماعی در شاخة ایرانی شعر دورة صفوی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 14-24]
 • صادقی نژاد، دکتر رامین بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 35-54]
 • صادقی نژاد، رامین نقد و بررسی رابطه معماری و تأمین اجتماعی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 62-86]
 • صالحی، نرگس اقتباس ادبی در سینمای ایران (مطالعه موردی، چهل‌ودو فیلم اقتباسی) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 99-112]
 • صائینی، محمدحسین بررسی و تحلیل مفهوم «تیسیر» در مثنوی معنوی و غزلیات شمس از مولانا و مقایسۀ آن با آراء فقه اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 140-160]
 • صدرایی، دکتر رقیه تحلیل و مقایسۀ مؤلفه‌های مشترک رئالیسم جادویی در «قرن روشنفکری» اثر از آلخوکارپانتیه و «روزگار سپری‌شده مردم سالخورده»، اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 15-34]
 • صدرالدینی، اردشیر تحلیل رمان خارج‌الجّسد از عفاف البطاینه بر اساس مبانی فمینیستی (نگرش آسیب‌شناسانه) [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 87-106]
 • صمیمی، سعیده واکاوی «کهتری و مکانیسم‌های جبرانِ» شخصیتِ «معصومه» در رمان «سهم من» با تکیه بر روان‌شناسی آدلری [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 55-75]

ض

 • ضیایی، حسام بررسی، تحلیل و مقایسۀ سرمایه‌های فرهنگی شخصیّت‌های زن در داستان‌های جلال آل احمد و سیمین دانشور؛ بر اساس نظریّۀ پی‌یر بوردیو [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 25-36]
 • ضیاءخدادادیان، کتردمحبوبه بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 33-51]
 • ضیاخدادادیان، محبوبه بررسی و مقایسۀحالات آفاقی و انفسی در سروده‌های علاءالدولة بیابانکی بر اساس نظریة «استیس» [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 148-174]

ط

 • طایفی، شیرزاد درآمدی بر ظرفیت موسیقایی دفتر شعر «زمستان» اخوان ثالث [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]
 • طاهری، رضا نشانه‌شناسی حافظۀ فرهنگی «هزار و یک شب» و «هزار و یک روز» [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 66-79]
 • طبسی، حمید تلازم و تقابل واقعیت اسطوره‌ای و کرامات عرفانی در ادیان ابراهیمی [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 160-187]
 • طبسی، حمید بررسی و تحلیل انتقادی اصول سوررئالیسم در تطبیق با حکایات جنید بغدادی با تأکید بر تذکرة الاولیاء عطار [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 82-98]
 • طبسی، حمید مقایسۀ مضامین قلندری در آثار شیخ احمد جام و حافظ شیرازی [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 139-160]
 • طبسی، دکترحمید ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 44-60]
 • طهماسبی، دکترفرهاد تحلیلِ ستیزِ قدرت در شاهنامه و ایلیاد از دیدگاه فوکو (با تکیه بر خاندانِ لهراسپ و پریام) [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 1-15]
 • طهماسبی، دکتر فرهاد از طرد تا حذف شدن سیاوش از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی در شاهنامه فردوسی [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 71-88]

ظ

 • ظفری خرواج، اکرم بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 52-73]

ع

 • عابدینی، سعید مقایسۀ تطبیقی انواع بینامتنیت ژرار ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در فصول شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 104-124]
 • عادل زاده، دکترپروانه واکاوی «کهتری و مکانیسم‌های جبرانِ» شخصیتِ «معصومه» در رمان «سهم من» با تکیه بر روان‌شناسی آدلری [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 55-75]
 • عارف، محمد بررسی تطبیقی نوحه عاشورایی در میناب و مسقط [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 94-123]
 • عبادی، دکتر رسول بررسی تطبیقی گلستان سعدی و مقامات بدیع‌الزمان همدانی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • عباسی، دکترفرزاد بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 33-51]
 • عباسی، فرزاد بررسی و مقایسۀحالات آفاقی و انفسی در سروده‌های علاءالدولة بیابانکی بر اساس نظریة «استیس» [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 148-174]
 • عباسی، فرزاد تحلیل گفتمان شعر اعتراض در شعر احمد شاملو و سیاوش کسرایی (بر پایه تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه) [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 1-35]
 • عباس پور اسفدن، حسنعلی آرای انتقادی سیالکوتی مل وارسته در مطلع السعدین نسبت به دیدگاه‌های سراج‌الدین آرزو [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 124-147]
 • عباسپور اسفندن، دکترحسنعلی بررسی و تحلیل مفهوم عشق در مجموعۀ دستور زبان عشق از قیصر امین‌پور بر اساس آراء روان‌شناختی رابرت استرنبرگ [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 14-28]
 • عرفانیان، لاله تحلیل گفتمان شعر اعتراض در شعر احمد شاملو و سیاوش کسرایی (بر پایه تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه) [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 1-35]
 • عسگری، دکترفاطمه خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 13-47]
 • علیمی، دکترماندانا تطبیق رئالیستی در رمان‌های «سووشون» و «من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم»بر اساس نظریه‌ی الین شوالتر [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 77-99]
 • علیمی، دکتر ماندانا تحلیل روایت‌شناختی داستان طوطی و بازرگان مثنوی بر اساس نظریۀ زمان در روایت ژرار ژنت [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 35-55]
 • علیمی، دکتر ماندانا بررسی تطبیقی عناصر رئالیسم جادویی در آثار داستانی منیرو روانی‌پور و رضا امیرخانی [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 125-141]
 • علوی، دکتر رقیه آموزه‌های ملی و مذهبی در مطابقت و درون‌مایه‌های آیینة خیال صائب [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 16-34]

غ

 • غفوری، مریم بررسی استراتژی های به کار رفته در ترجمه نوواژگان در رمان هری پاتر و شاهزاده دورگه براساس مدل نیومارک (1988) [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 112-131]
 • غفوری مهدی اباد، دکتر فاطمه تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 1-20]

ف

 • فاطمی مقدم سقی، محمدرضا بررسی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت ملّیِ جغرافیایی و فرهنگی در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به شخصیّت رستم [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 83-101]
 • فخراسلام، بتول تحلیل گفتمان شعر اعتراض در شعر احمد شاملو و سیاوش کسرایی (بر پایه تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه) [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 1-35]
 • فخراسلام، دکتربتول بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 52-73]
 • فخراسلام، دکتر بتول بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سیّد اشرف الدّین حسینی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 18-41]
 • فرجیان محترم، منیژه بررسی مقایسه‌ای افول فراروایت داستان‌نویسی در کولی کنار آتش روانی‌پور و هلال پنهان شیرزادی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 15-22]
 • فرحمند، مهین بررسی تطبیقی محورهای سه گانۀ بینامتنیّت ژرار ژنت با نظریّۀ بلاغت اسلامی در حدائق الانوار محمدصادق قومشمی [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 37-59]
 • فرزاد، عبدالحسین بررسی اشتراکات ساختاری داستان ضحاک شاهنامه با حکایت «شیر و خرگوش» کلیله‌ودمنه و داستان هندی «بهیم سین و باکه» مهابهاراتا [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 1-27]
 • فرزاد، عبدالحسین بررسی مقایسه‌ای پیوند دین و سیاست در کتاب علم سعادت و سیرالملوک [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 119-138]

ق

 • قاسمی فرد، حسین بررسی لحن روایت در داستان اعرابی درویش و ماجرای زن با او؛ بر پایۀ نظریّۀ کانون روایت ژرار ژنت [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 48-60]
 • قدیری یگانه، شبنم مقایسة تطبیقی معنای رنج در اندیشة ویکتور فرانکل و مولانا [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 62-93]
 • قربانی پور، زهرا تحلیلِ ستیزِ قدرت در شاهنامه و ایلیاد از دیدگاه فوکو (با تکیه بر خاندانِ لهراسپ و پریام) [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 1-15]

ک

 • کارآمد، راضیه مضامین مشترک در اشعار سلمان هراتی و بدرشاکرالسیّاب با تکیه بر«أنشودة المطر» [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 105-125]
 • کارآموز، فتحیه السادات بررسی، تحلیل و مقایسۀ کرامات در کشف‌المحجوب هجویری و رسالۀ قشیریه [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 35-52]
 • کاکه رش، دکتر فرهاد مقایسۀ مراحل سیر و سلوک و سفر عرفانی در آثار عطار و امام خمینی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 61-78]
 • کاکه‌رش، دکتر فرهاد «تأملی بر روایات مجعول در آثار عطار و مولوی» با مطابقت قرآن، تورات و انجیل (با تأکید بر روایت ‌هاروت و ماروت) [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 46-63]
 • کرکه آبادی، سعید بررسی و مقایسۀحالات آفاقی و انفسی در سروده‌های علاءالدولة بیابانکی بر اساس نظریة «استیس» [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 148-174]
 • کمال الدینی، دکترسیدمحمدباقر تأثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 80-94]
 • کمال الدینی، دکترسید محمدباقر مدرنیته و شعر فارسی در دو دهه سی و چهل خورشیدی [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 103-134]
 • کمال الدینی، سید شهاب‌الدین تأثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 80-94]
 • کوچک‌یزدی، دکتر محمدجواد مقایسه بینامتنیت (تناص) اشعار قرآنی ابوالعتاهیه و مولوی درباره راهکارهای رسیدن به زهد [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 14-34]
 • کوچک‌یزدی، دکتر محمدجواد مقایسه‌ بیش‌متنیت اشعار ابوالعتاهیه با پروین اعتصامی در آموزه‌های اخلاقی قرآن [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 21-43]
 • کوشا، احسان مطالعۀ تطبیقی آراء ناصرخسرو و برادران شلگل در زمینۀ «نگاه شاعرانه به جهان» بر مبنای فلسفۀ فلوطین [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 1-22]
 • کوشان، دکترایوب بررسی مقایسه‌ای افول فراروایت داستان‌نویسی در کولی کنار آتش روانی‌پور و هلال پنهان شیرزادی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 15-22]

گ

 • گل بابائی، فاطمه واکاوی پیوند ادبیات و عکاسی در شعر هایکو (پژوهشی میان‌رشته‌ای) [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 28-45]
 • گل بابائی، فاطمه درآمدی بر ظرفیت موسیقایی دفتر شعر «زمستان» اخوان ثالث [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]
 • گودرزپروری، پرناز بررسی تطبیقی نوحه عاشورایی در میناب و مسقط [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 94-123]

ل

 • لطفی عظیمی، افسانه بررسی ترس‌های وجودی و علاج آن‌ها ازمنظر مولوی و یالوم [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 28-58]
 • لطفی عظیمی، افسانه معنای زندگی درآثار لئو تولستوی و معنادرمانی ویکتور فرانکل [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 212-245]

م

 • محی الدین قمشه ای، شادی بررسی تطبیقی اندیشه‌های «خردگرایی انسان» و «دوگانگی جسم و جان» از دیدگاه سعدی و الکساندر پوپ [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 59-87]
 • محسنی هنجنی، فریده بررسی ترس‌های وجودی و علاج آن‌ها ازمنظر مولوی و یالوم [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 28-58]
 • محمدی، جعفر بررسی و مقایسۀ نماد از دیدگاه میزان ابهام در شعر سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفار‌زاده [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 16-32]
 • محمدزاده، دکترمریم بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 102-118]
 • محمدزاده، دکتر مریم بررسی تطبیقی گلستان سعدی و مقامات بدیع‌الزمان همدانی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • محمدزاده، دکتر مریم بررسی تطبیقی آداب و رسوم اجتماعی در شاخة ایرانی شعر دورة صفوی [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 14-24]
 • محمدزاده، دکتر مریم بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 35-54]
 • محمدزاده، مریم نقد و بررسی رابطه معماری و تأمین اجتماعی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 62-86]
 • محمودی امجزی، حلما ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 44-60]
 • محمودیان، شهلا آرای انتقادی سیالکوتی مل وارسته در مطلع السعدین نسبت به دیدگاه‌های سراج‌الدین آرزو [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 124-147]
 • محمود زهی، دکترموسی بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 61-77]
 • میر، دکتر محمدعلی رابطۀ دین و اخلاق در داستان «برادران کارامازوف» از فئودور داستایفسکی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 98-114]
 • میر، محمدعلی بررسی و تحلیل مفهوم تجربۀ دینی در آثار تئودور داستایفسکی با رویکرد به رمان‌های «جنایت و مکافات» و «برادران کارامازوف» [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 111-129]
 • مراد، دکتر ندا بررسی و تحلیل عناصر داستانی در دو داستان«زنی‌ که مردش را گم‌کرد!» و « به کی سلام کنم؟» [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 62-79]
 • مرادی، دکتر عبداله آموزه‌های تعلیمی طب‌القلوب و کیمیای سعادت بر اساس روی‌کرد بینامتنیت [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 25-47]
 • مرادیان، رضا بررسی تطبیقی مفهوم ماورایی «دیو» در شاهنامۀ فردوسی و حدیقۀ سنایی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 1-15]
 • مرادیان، وهاب تحلیل رمان خارج‌الجّسد از عفاف البطاینه بر اساس مبانی فمینیستی (نگرش آسیب‌شناسانه) [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 87-106]
 • مرادی زنجانی، حسین بررسی و تحلیل مفهوم «تیسیر» در مثنوی معنوی و غزلیات شمس از مولانا و مقایسۀ آن با آراء فقه اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 140-160]
 • میرانی، ارسطو بررسی و تحلیل مفهوم تجربۀ دینی در آثار تئودور داستایفسکی با رویکرد به رمان‌های «جنایت و مکافات» و «برادران کارامازوف» [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 111-129]
 • میرانی، دکتر ارسطو رابطۀ دین و اخلاق در داستان «برادران کارامازوف» از فئودور داستایفسکی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 98-114]
 • میرزایی مطلق، دکتر فرشاد بررسی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت ملّیِ جغرافیایی و فرهنگی در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به شخصیّت رستم [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 83-101]
 • مشفقی، دکترآرش بررسی و مقایسۀ نماد از دیدگاه میزان ابهام در شعر سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفار‌زاده [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 16-32]
 • مشهور، پروین دخت بررسی و مقایسۀحالات آفاقی و انفسی در سروده‌های علاءالدولة بیابانکی بر اساس نظریة «استیس» [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 148-174]
 • معتمدی، مسعود نگاهی به تمثیل و نماد در دو داستان «انتری که لوطی‌اش مرده بود» از صادق چوبک و «حصار و سگ‌های پدرم» از شیرزاد حسن [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 1-24]
 • معصومی، محمدرضا سایۀ پتوفی بر سایه (نگاهی به تأثیرپذیری امیر هوشنگ ابتهاج از شاندور‌ پتوفی، در اشعار انقلابی) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 42-60]
 • معین، دکتر علی اکبر تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی "ترغیب" آستین [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 96-116]
 • ملایی، ماه منظر تحلیل گفتار شخصیّت‌های زن و مرد در داستان پادشاهی گشتاسپ بر اساس نظریۀ گفتار جان سرل [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 60-81]
 • مهینی، شهربانو بررسی شیوه های برگردان اغراض ثانوی افعال نهی در قرآن در ترجمه های طبری و صفارزاده [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 99-117]
 • موسی آبادی، رضا بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سیّد اشرف الدّین حسینی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 18-41]
 • موسی آبادی، رضا بررسی تطبیقی جلوه‌های مبارزه با استعمار انگلیس و روس در انقلاب مشروطه (مطالعه موردی: اشعار نسیم شمال و ملک الشعرای‌ بهار) [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 48-80]
 • موسی زاده، معصومه بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار [دوره 4، شماره 13، 1399، صفحه 35-54]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا بررسی اشتراکات ساختاری داستان ضحاک شاهنامه با حکایت «شیر و خرگوش» کلیله‌ودمنه و داستان هندی «بهیم سین و باکه» مهابهاراتا [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 1-27]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا معنای زندگی درآثار لئو تولستوی و معنادرمانی ویکتور فرانکل [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 212-245]
 • موسوی سیرجانی، سهیلا بررسی مقایسه‌ای پیوند دین و سیاست در کتاب علم سعادت و سیرالملوک [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 119-138]

ن

 • نادری، دکترمحمد مهدی بررسی تطبیقی سِحر از منظر سوره‌های «اعراف، شعرا، طه» با تأکید بر مکتب سورئالیسم [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 95-110]
 • نادری، نعیمه Analysis of Phatic Utterances in Fictional Dialogue: A Case study of Austen’s Persuasion (تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی «ترغیب» آستین) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 144-158]
 • نادرری، نعیمه تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی "ترغیب" آستین [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 96-116]
 • نیازی، دکترشهرزاد مقایسۀ تطبیقی میهن‌دوستی در اشعار فرخی یزدی و بشاره الخوری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 23-45]
 • نیازی، شهرزاد مقایسه تطبیقی هنجارگریزی و شگردهای کاربرد آن در شعر فرخی یزدی، عارف قزوینی و میرزادۀ عشقی [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 95-120]
 • ناصری، ناصر نگرشی تطبیقی به رمز و راز دولتمندی و شادخواری‌ها در شاهنامه و هفت پیکر [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 121-140]
 • ناصر ترک، مریم بررسی نشانه‌های تأثیر کلام اشاعره و معتزله در حدیقه سنایی [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 118-135]
 • نبی اللهی، دکترعلی مقایسه‌ بیش‌متنیت اشعار ابوالعتاهیه با پروین اعتصامی در آموزه‌های اخلاقی قرآن [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 21-43]
 • نبی اللهی، علی مقایسه بینامتنیت (تناص) اشعار قرآنی ابوالعتاهیه و مولوی درباره راهکارهای رسیدن به زهد [دوره 2، شماره 6، 1397، صفحه 14-34]
 • نجارنوبری، دکترعفت بررسی مقایسۀ روایت شاهنامه از «پادشاهی بهمن تاآغاز اشکانیان» باکتب تاریخی مستقل [دوره 3، شماره 9، 1398، صفحه 15-33]
 • نعیمی، دکترامین The Role of Gender in Persian Translations of A Thousand Splendid Suns Based on Waddington’s Model (نقش جنسیت در دو ترجمه ی فارسی کتاب هزار خورشید تابان بر اساس مدل ودینگتون) [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 113-136]
 • نعیمی، دکتر امین An Assessment of Literal and Phonemic Translation of Rhymes in Hafiz’s Poetry Based on Lefevere’s Model [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 68-84]
 • نعیمی، دکتر امین بررسی استراتژی های به کار رفته در ترجمه نوواژگان در رمان هری پاتر و شاهزاده دورگه براساس مدل نیومارک (1988) [دوره 3، شماره 10، 1398، صفحه 112-131]
 • نیکنام، تینا نگاهی تطبیقی به هنجارگریزی زبانی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا بر اساس الگوی لیچ [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 175-211]
 • نیکنامی، پیمان تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 1-20]
 • نودهی، کبری آرای انتقادی سیالکوتی مل وارسته در مطلع السعدین نسبت به دیدگاه‌های سراج‌الدین آرزو [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 124-147]
 • نوربالا، محسن An Assessment of Literal and Phonemic Translation of Rhymes in Hafiz’s Poetry Based on Lefevere’s Model [دوره 3، شماره 8، 1398، صفحه 68-84]
 • نوربلین، نیلا بررسی واژه‌های نمادین در اشعارتاگور [دوره 5، شماره 18، 1400، صفحه 80-101]
 • نوروز، دکترمهدی بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 33-51]
 • نوروز، دکتر مهدی بررسی تطبیقی حکمت‌های عملی در دیوان دعبل خُزاعی و ناصرخسرو [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 79-104]
 • نوروز، دکتر مهدی بررسی تطبیقی جلوه‌های مبارزه با استعمار انگلیس و روس در انقلاب مشروطه (مطالعه موردی: اشعار نسیم شمال و ملک الشعرای‌ بهار) [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 48-80]
 • نوروز، مهدی تحلیل گفتمان شعر اعتراض در شعر احمد شاملو و سیاوش کسرایی (بر پایه تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه) [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 1-35]
 • نوروزی، دکترخورشید بررسی تطبیقی مفهوم ماورایی «دیو» در شاهنامۀ فردوسی و حدیقۀ سنایی [دوره 4، شماره 11، 1399، صفحه 1-15]

ه

 • هاتفی مجومرد، دکتر غلامرضا آموزه‌های تعلیمی طب‌القلوب و کیمیای سعادت بر اساس روی‌کرد بینامتنیت [دوره 3، شماره 7، 1398، صفحه 25-47]
 • هرمزانی، لیلا بررسی دیدگاه کودکانه در شعر سهراب سپهری بر اساس نظریه رشد ژان پیاژه [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 36-61]

ی

 • یاحسینی موسوی، فاطمه معنای زندگی درآثار لئو تولستوی و معنادرمانی ویکتور فرانکل [دوره 5، شماره 16، 1400، صفحه 212-245]
 • یاوری، سیده فاطمه بررسی، تحلیل و مقایسۀ سرمایه‌های فرهنگی شخصیّت‌های زن در داستان‌های جلال آل احمد و سیمین دانشور؛ بر اساس نظریّۀ پی‌یر بوردیو [دوره 5، شماره 17، 1400، صفحه 25-36]
 • یغمایی، شکوفه تحلیل ساختاری داستان عاشقانۀ وامق و عذرا بر اساس الگوی روایی تودوروف [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 188-223]
 • یغمائی، گلنار مدرنیته و شعر فارسی در دو دهه سی و چهل خورشیدی [دوره 2، شماره 5، 1397، صفحه 103-134]
 • یگانی، مصطفی تحلیل رمان خارج‌الجّسد از عفاف البطاینه بر اساس مبانی فمینیستی (نگرش آسیب‌شناسانه) [دوره 4، شماره 14، 1399، صفحه 87-106]
 • یمینی، پرستو بررسی ترس‌های وجودی و علاج آن‌ها ازمنظر مولوی و یالوم [دوره 5، شماره 15، 1400، صفحه 28-58]
 • یوسفی پور کرمانی، دکترپوران تحلیل داستان وامق و عذرا بر اساس نقد کهن‌الگویی [دوره 4، شماره 12، 1399، صفحه 1-20]
 • یوسفی پور کرمانی، دکتر پوران نقد و تحلیل پی رفت در منظومۀ غنائی مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 61-79]