بررسی مکتب رمانتیسم اجتماعی در شعر شاملو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

شاملو سردمدار شعرسپید، نویسنده و مترجم ایرانی‌ست. شعر شاملو از ابعاد گوناگون به‌ ویژه مکتب‌های ادبی قابل تحلیل و بررسی ا‌ست. هرچند در زمینه‌ی مولفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر شاملو بررسی‌های زیادی انجام شده اما مکتب رمانتیسم اجتماعی در شعر شاملو تحلیل و بررسی نشده است.در این جستار به شیوه‌ی توصیفی، تحلیلی و ارزیابی کمی به بررسی مهم‌ترین مشخصه‌های مکتب رمانتیسم اجتماعی، همچون: اومانیسم، ذهنیت غنایی و پرداختن به مسائل اجتماعی، ناسیونالیسم، طبیعت نمادین در مفهوم سیاسی و اجتماعی پرداخته شده است. بسامد ذهنیت غنایی و پرداختن به مسائل اجتماعی و طبیعت نمادین در شعر شاملو نمود زیادی دارد. اومانیسم نیز در شاملو قابل توجه است. ناسیونالیسم در شعر او جایگاه چندانی ندارد، زیرا که شاملو خود را به سرزمین مادری محدود نکرده بود او به همه دنیا تعلق داشت. به‌طورکلی از میان اشعار رمانتیسم شاملو، ۱۷۴ شعر(86/40 درصد) رمانتیسم اجتماعی و در این میان، ۵۹ مورد(۹۰/۳۳ درصد) نگرش اومانیستی و۱۱ مورد (۳۲/۶ درصد) نیز نگرش ناسیونالیستی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Romanticism Analysis Based on Shamloo's Poems

نویسندگان [English]

  • nila nourbalin 1
  • Mahmoud SadeghzadeH 2
  • Dr. Azizollah Tavakoli Kafi Abad 3
1 Ph.D. Persian Language and Literature Department, Yazd branch student ,YazdIslamic Azad University, Iran.Email: nnourbalin@gmail.com
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Shamloo, the head of the white poetry, is an Iranian writer and translator. Shamloo’s poetry can be analyzed based on various aspects, especially literary schools. Although there have been so many inspections in Shamloo’s poetry on the matter of romantic elements; there has not been any analysis or deliberation in Shamloo’s poetry based on social romanticism. This query quests the most important characteristics of social romanticism; like: humanism, lyricist mentality; also addresses the social theorems, together with the nationalism and symbolist nature in social and political concepts with a descriptive, analytical and quantitative evaluation. The frequency of lyricist mentality, dealing with the social theorems and symbolist nature is continuously reflected in Shamloo’s poetry. Humanism also grabs the attentions in Shamloo’s viewpoints. Shamloo was dedicated to the whole world, so nationalism has no serious place in his poems; because Shamloo never had limited himself to his motherland. All in all, through Shamloo’s romantic poems, 174 poems (about 40/86 percent) can be found in social romantic concept and among these poems, 59 ones (about 33/90 percent) have humanist viewpoints; besides the other 11 ones (6/32 percent) that have nationalist perceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Romanticism
  • Humanism
  • Shamloo’s Poetry
  • Lyricist Mentality
  • Social Themes