تحلیل سلطه‌شناسی عشق در منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس دیدگاه جامعه‌شناسی لوکاچ، بوردیو و آدورنو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

فرضیۀ سلطه­شناسی عاشق ­و معشوق بر یکدیگر، برآیند روی‌کرد جامعه­شناختی­ نظریه‌پردازی مانند جورج لوکاچ، پی­یر بوردیو و تئودور آدورنو در مقولۀ عشق است. در این مقاله، بنا براین است که از طریق خوانش عناصر جامعه­شناختی ذی‌ربط با عشق، به وضعیت سلطه، علل و پیامدهای آن در عاشقانگی لیلی ­و­ مجنون نظامی­گنجوی بپردازیم. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است، این تحقیق آشکار ساخت که عشق با جدال دیگرخواهی دو کودک تا نوجوانی و جوانی، در جغرافیایی صورت گرفته و عینیات، ذهنیات و عادت­واره­ها و پایگاه اجتماعی، بر سلسله مراتب رفتاری عشاق حاکم گشته است، نه ارادۀ آن‌ها وحدت جمع و سلطه-؛ در تفکر عشاق رسوخ کرده و همبستگی­های مردمی با لیلی و مجنون، نتوانسته است از پس نظام قبیلگی برآید. جامعه­شناختی رفتار آن‌ها نشان­داد که سلطۀ مردانه به عنوان یک افزوده و متغیر، گه‌گاه لیلی را سلطه­پذیر کرده اما نیروی معشوقگی در اغلب اوقات تعادل سلطه را به نفع لیلی بر هم زده­است و در نهایت عینیات و ذهنیات جامعه، متغیر فعال و طبقاتی دیگری را به نام ابن سلام وارد داستان کرده تا عشق ناکام، که دلخواه ذهنیات جامعه است سوزناک و اثرگذارتر بر فضای داستان سیطره یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Cognitive domination of love in the Leily and Majnoon the military insane based on the sociological perspective of Lukach, Bourdieu and Adorno

نویسندگان [English]

  • Zahra NourmohammadiNajafabadi 1
  • Shahrzad Niazi 2
  • Mahboobeh Khorasani 3
1 Department of Persian language and literature, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Department of Persian language and literature, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Department of Persian language and literature, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

 
The premise of lover and lover dominance over each other is the result of a sociological approach of theorists such as George Lukach, Pierre Bourdieu and Theodore Adorno in the category of love. In this paper, through reading the relevant sociological elements with love, we can address the status of domination, its causes and consequences in the love of Leily u Majnun Neziganjoy. The research method is descriptive-analytical, the research revealed that love was carried out by the conflict of dokodak otherness until adolescence and youth, in a geographical way that the objects, minds, habits and social base dominated the behavioral hierarchy of lovers, not their will. Unity of pluralism and domination has permeated the thinking of lovers and social solidarity with Leily and Majnun has not been able to cope with the system of tarigi. The sociology of their behavior showed that the male dominance, as an addition and variable, has occasionally dominated Leily, but the force of mistress has often disturbed the balance of domination in Lily's favor, and ultimately the objects and minds of society have entered another active and class variable, ibn Salam, into the story so that failed love, which is desired by the minds of the Stonak society and more influential in the space of the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive domination of love
  • the class base of lovers
  • Objectively and mindsets
  • Leily and Majnoon