تحلیل شخصیّت بلقیس در رمان «کلیدر» بر اساس نظریّۀ عشق «اریک فروم»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده،ایران.

2 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، زنجان، ایران.

چکیده

جستار حاضر با تاکید بر اهمیّت مطالعات بینا‌رشته‌ای در درک و دریافت بهتر دانش بشری و با فرض پیوند تنگاتنگ ادبیّات و روان‌شناسی، به روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس گزاره‌های مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی که سرشتی بینارشته‌ای دارد به تحلیل شخصیّت بلقیس در رمان کلیدر پرداخته، با روی‌کردی علمی و نظام‌مند؛ با کاربست نظریّۀ عشق اریک فروم، زمینه‌ها و ویژگی‌های عشق را در ارتباط با بلقیس واکاوی می‌کند. هدف پژوهش یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که چرا و چگونه در رمانی همچون کلیدر که سخن بر سر مسایل سیاسی - اجتماعی و سراسر آکنده از ستم و استبداد و بندگی است، موتیف عشق همچنان پرورانده و گسترانده شده‌‌است. یافته‎های پژوهش نشان می‌دهد طبق نظریّۀ عشق فروم در رمان کلیدر، اولاً: برخلاف تصوّر عموم، عشق تنها اختصاص به روابط میان عاشق و معشوق یا یک فرد مشخص ندارد؛ بلکه انواع گوناگونی با کارکردها، انگیزه‌ها و زمینه‌های متعدّد دارد؛ ثانیاً، آثار دولت‌آبادی نیز بر خلاف تصوّر عموم، محدود به طرح مسایل بومی، اقلیمی، طبیعت‌گرایی و... نبوده، نمودهای زیبا و خلاقانه‌ای از عشق در جای‌جای آثارش و به‌طور مشخص در شخصیّت بلقیس با هنرمندی تمام بازنمایی شده که غنای آثارش را دو چندان ساخته‎‌است. یافته‌ها هم‎چنین نشان می‌دهد بلقیس تمام ویژگی‌های عشق فروم را دارد، کیفیّت حضور او در رمان و حوادثی که روی می‌دهد گواه آن است که مسئولیّت‌پذیری، تحمل رنج، معرفت عمیق به ایل و خانواده، بی‌نیازی، فداکاری همه و همه زادۀ عشق ستودنی و راستینی است که فروم یکایک آن‌ها را از ویژگی‌های عشق راستین برمی‎شمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Belquis Character Analysis in Kelidar's Novel Based on Erich Fromm's Theory of Love

نویسندگان [English]

  • mostafa mohammadi 1
  • lida namdar 2
1 PhD student in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Khodabandeh Branch,, Iran
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature& Comparative Literature, Islamic Azad University, Khodabandeh Branch, zanjan, Iran.
چکیده [English]

 
The present paper emphasizes the importance of interdisciplinary studies in better understanding and receiving human knowledge and assuming a close link between literature and psychology with a descriptive-analytical manner based on the American School of Comparative Literature, which is interdisciplinary in nature and With a scientific approach and with Using Erich Fromm's theory of love,  explores the context and characteristics of love in relation to Belquis's character in Kelidar's novel.The aim of the research is to find an answer to the question of why and how in a novel like Kelidar, Despite the oppression in it, the motif of love have been nurtured and spread. The research findings show that according to Fromm's love theory in Kelidar's novel, first: contrary to popular belief, love is not limited to the relationship between a lover and a beloved or a specific person; rather, it has a variety of functions, motivations, and contexts; Secondly, Dolatabadi's works, were not limited to local issues, Beautiful and creative expressions of love in his works and specifically in the character of Belqis with the artist is fully represented which have doubled the richness of his works. The findings also show Belqis has all the characteristics of fromm's love, The quality of her presence in the novel and the events that take place are proof of the fact that responsibility, endurance of suffering, needlessness, sacrifice are all born of praiseworthy and true love, which the fromm considers each of them as the characteristics of true love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interdisciplinary studies
  • Kelidar
  • Mahmoud Dolatabadi
  • Erich Fromm
  • Love Theory
  • Belqis Personality