بررسی و تحلیل تشابهات حکمت مزدیسنا و نگرش خودبنیاد فریدریش نیچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران

چکیده

آیین مزدیسنا یکی از کهن ترین ادیان جهان است که حتی با وجود مهجور ماندن زبان و خط اوستایی و پهلوی، از دیرباز مورد توجه مکاتب و معارف بشری قرار گرفته است. فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی نیز حتی با گذشت قرون متمادی و تحولات اجتماعی گسترده در زندگی نوع انسان، از فلسفه و حکمت آیین زرتشتی بی نصیب نمانده و به نظر می رسد بسیاری از سخنان وی متاثر از این آیین است. پژوهش حاضر میزان تشابهات میان این دو نحلة آیینی و فلسفی را به روش توصیفی - تطبیقی بررسی می‌کند. دستاورد این تحقیق، امکان ارتباط و تاثیر آیین مزدیسنا بر آرای نیچه را تقویت می‌کند، به نحوی که در بازنمایی سوژة خودبنیاد نیچه، اراده در یک بینش ناشناس درونی، معطوف به قدرت است، تفسیری که در مزدیسنا از آن با نام امشاسپندان فروشی نام برده می شود و همچنان که آن ها صور معنوی عالم خلقت هستند، در جهان نیچه ای نیز اشیاء و اجسام، نمودی از حقیقت ذات خود هستند. محوریت اصلی اندیشة نیچه نوآفرینی و ساخت جهانی عاری از پیش فرض های دیرین و خرافه هاست، همان‌طور که نوآفرینی عالی ترین خواست پیامبر مزدیسنا در ایران اوستایی بوده است. از رهیافت های نیچه، برآمدن اندیشة نوین و فرو شدن اندیشه های ناسازگار است، همچنان که در بینش زرتشتیان، فروهرهای نوین مردم زنده، قوی تر از فروهرهای درگذشتگان هستند. در دو رویکرد، ابرانسان یا سوشیانت، نامیرا و آخرین آفریده است که جهان را عاری از شر دروغ و انسان را فنا ناپذیر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the similarities of Mazdisna wisdom and Friedrich Nietzsche's self-founded attitude

نویسنده [English]

  • Saeed Mohammadi kish
PhD candidate of Persian Language and Literature, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

 
The religion of Mazdisna is one of the oldest religions in the world, which, despite the abandonment of the Avestan and Pahlavi languages and scripts, has long been considered by human schools and teachings. The German philosopher Friedrich Nietzsche was not deprived of the philosophy and wisdom of Zoroastrianism even after many centuries and extensive social changes in the life of mankind, and it seems that many of his words are influenced by this religion. The present study examines the similarities between these two rituals and philosophical methods in a descriptive-comparative way. The result of this research strengthens the possibility of the connection and influence of Mazdisna's religion on Nietzsche's views, so that in representing the self-founded subject of Nietzsche, the will in an anonymous inner vision is focused on power. The interpretation which in Mazdisna is called Emshaspandan sale, and just as they are the spiritual forms of the world of creation, in Nietzsche's world, objects are manifestations of the truth of their essence. The main focus of Nietzsche's thought is to create and build a world free of long-standing presuppositions and superstitions.As heresy has been the highest desire of the Prophet Mazdista in Avestan Iran.One of Nietzsche's approaches is the emergence of new ideas and the sinking of incompatible ideas. Also, from the Zoroastrian point of view, the Fravehars of the living are stronger than the Forouhars of the dead. In two approaches, the superman or Sushyant is the immortal and last creation who will make the world free from the evil of lies and man immortal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of Religion
  • Mazdisna
  • Zoroaster
  • Friedrich Nietzsche
  • comparative literature