بررسی واژه‌های نمادین در اشعارتاگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

رابیندرانات تاگور، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل،شاعر، عارف، فیلسوف و نویسنده‌ی هندی است که شهرتی جهانی دارد. اشعار تاگور از ابعاد گوناگون ادبی، به‌ویژه از لحاظ مکتب‌های ادبی قابل بررسی‌است .تاگور بیشتر از مکتب رمانتیسم متاثر شده است؛ با این‌حال به مکتب سمبولیسم هم در اشعارش توجه داشته‌است. در این جستار به شیوه‌ی توصیفی، تحلیلی و ارزیابی کمی به بررسی واژه‌های نمادین در دسته‌های طبیعت، گیاه، پرنده، شی، انسان و اسطوره‌ی انسانی، مکان، حیوان، حشره و غیره در اشعار ترجمه شده‌ی تاگور پرداخته شده‌است. به‌طورکلی، از میان 820 شعر ترجمه شده‌ی او در 155 شعر واژه‌های نمادین دیده می‌شود، (90/18)درصد. تاگور به طبیعت علاقه‌ی زیادی داشت؛ از‌این‌رو، نمادهای طبیعت(58درصد)، گیاه(35/22درصد) و اشیاء(25/22درصد) پربسامدترین نمادها در اشعار تاگور هستند. نمادهای شعر تاگور بیشتر بار معنایی مثبت دارند،  برای تجسم و توصیف اندیشه‌ها و پیام‌های انسانی، عرفانی، فلسفی و  تصویرهای شاعرانه به کار رفته‌اند و با مفاهیم نمادهای جهانی نزدیکند. دریافت معنای نمادهای شعر تاگور اغلب آسان است و او به‌ندرت نماد ابداعی و شخصی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symbols (symbolic words) in Tagore Poems

نویسندگان [English]

  • nila nourbalin 1
  • Dr Mahmoud Sadeghzadeh 2
  • Dr. Azizollah Tavakoli Kafi Abad 3
1 Ph.D. Persian Language and Literature Department, Yazd branch student ,YazdIslamic Azad University, Iran
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

 
Rabindranath Tagore is a world-renowned Nobel Prize-winning Indian poet, mystic, philosopher, and writer. Tagore's poems can be studied from different aspects, especially in terms of literary schools. Tagore has been mostly influenced by Romanticism, but he also considered symbolism in his poetry. In this article, symbols in the categories of nature, plant, bird, object, human and human myth, place, animal, insect, etc. in Tagore's translated poems have been studied by employing descriptive, analytical, and quantitative methods. In general, out of 820 translated poems, symbols are seen in 155 poems (18.90) percent. Tagore was profoundly interested in nature; thus, symbols of nature (58%), plants (22.35%) and objects (22.25%) are the most frequent ones in his poems. The symbols of Tagore's poetry often have positive meanings and are mostly used to represent and describe human messages and ideas, mystical and philosophical concepts, and poetic images and are somehow similar to universal symbols.  Due to the fact that Tagore has rarely employed innovative or personal symbols, meanings of his symbols are easy to grasp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tagore Poetry
  • symbolism
  • Nature Symbols
  • Mystical Themes
  • Philosophical Thoughts