آرای انتقادی سیالکوتی مل وارسته در مطلع السعدین نسبت به دیدگاه‌های سراج‌الدین آرزو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

سیالکوتی مل وارسته، از شاعران و نویسندگان فارسی‌گوی شبه قاره در قرن دوازدهم هجری است. مطلع السعدین، یکی از آثار وارسته در موضوع بلاغت است. وی در این اثر، به بیان دقیق نکات مربوط پرداخته و دقّت و ریزبینی‌اش در نگارش مطلع السعدین، قابل توجه و حائز اهمیت است. در این اثر، وارسته به کتاب‌های بلاغی و نظر اندیشمندان معاصر و پیش از خود ارجاع داده و به‌عنوان موافق یا مخالف، نظراتی دربارة آن‌ها ارائه کرده است. یکی از کسانی که در این اثر، بسیار از او نام برده می‌شود،‌ سراج‌الدین آرزو است. آرزو، شاعر، نویسنده و منقد ادبی بوده، آثاری در نقد اشعار دیگران دارد. البته خود نیز مورد انتقاد برخی افراد قرار گرفته است. وارسته از او همواره به نیکی و با القابی چون سراج المحققین و سراج المدققین نام می‌برد؛ امّا در مواردی،‌ آرا و اشعار وی را زیر سؤال برده‌،‌ رد می‌کند. در این مقاله به شیوة تحلیل محتوا به نمونه‌‌هایی از این موارد خواهیم پرداخت. استقلال رأی،‌ دانش وسیع و مطالعه گستردة وارسته،‌ در آرای انتقادی او نسبت به آثار بلاغی پیش از خود و نیز نظرهای اندیشمندان بزرگی چون سراج‌الدین آرزو، به‌روشنی‌ نمایان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sialkooti Mel Varasteh's critical views on informing Al-Saadin about Sirajuddin Arezoo's views

نویسندگان [English]

  • Shahla Mahmoodian 1
  • kobra nodehi 2
  • hasanali abbaspoor esfeden 2
1 PhD Student in Persian Language and Literature, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Sialkoti Mel Varasteh is one of the Persian poets and writers of the subcontinent in the twelfth century AH. Informed Al-Saadin is one of the pious works on the subject of rhetoric. In this work, he has expressed the relevant points in detail and his accuracy and detail in writing Al-Saadin is remarkable and important. In this work, he has referred to rhetorical books and the opinions of contemporary and earlier thinkers and has provided opinions about them as for or against. One of the people who is mentioned a lot in this work is Sirajuddin Arezoo. Arezoo has been a literary critic and has works criticizing the poems of others. Of course, it has also been criticized by some people. Varasteh always calls him good and with titles such as Siraj Al-Muhaqiqin and Siraj Al-Mudaqiqin; In some cases, however, he وی rejects his views.. In this article, we will look at some examples. The independence of opinion, وسی extensive knowledge and extensive pious study ‌, is clearly evident in his critical views on the rhetorical works before him, as well as in the views of great thinkers such as Sirajuddin Arezoo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informed Al-Saadin
  • ‌ Sialkoti Mel Varasteh
  • literary criticism
  • ‌ Sirajuddin Arezoo