بررسی دیدگاه کودکانه در شعر سهراب سپهری بر اساس نظریه رشد ژان پیاژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

چکیده

دوران کودکی و زبان کودکانه ارزشمند و قابل تأمل است. با توجه به اینکه شعر نوعی بازگشت به کودکی است، شاعران می‌کوشند تا برخی از جلوه های دوران کودکی را در شعر نمایان کنند. البته این راه تنها به عنوان یک رویکرد یا ره‌یافت به شعر قلمداد می شود نه اینکه تنها رویکرد ممکن به شعر باشد. دراین جستار با روش تحلیلی-توصیفی بازگشت شاعر به کودکی در شعر سهراب سپهری با استناد به برخی نقطه نظرهای پیاژه، روان‌شناس معروف سوئیسی که شعر نوعی بازگشت به کودکی است بررسی می شود. با توجه به اینکه هدف بررسی دیدگاه کودکانه در شعر سهراب است بر اساس نظریه رشد ژان پیاژه، پس از بیان و توضیح مراحل تحوّل شناخت کودک و شرح ویژگی‌های عمدة تفکّر و رفتار او، نمونه‌هایی از شعر سهراب سپهری که ویژگی‌های تفکّر کودکانه را دارد مطرح می‌گردد. نتایج نشان‌گر آن است که جلوه‌های گوناگون دیدگاه کودکانه درسروده‌های سهراب سپهری با جنبه های مختلف نظریه رشد پیاژه قابل انطباق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the childish vision in poetry of Sohrab Sepehri,based on the theory of cognitive Development of Jean Piaget

نویسندگان [English]

  • leila hormozani 1
  • Masoud Pakdel 2
1 department langoege and litreyture azad yonivercity ramhormoz branch
2 Department langouege and litreture lslamic azad yonivercity ramhormoz branch
چکیده [English]

Childhood and childhood language are so valuable and reflective, and by proving that poetry is a kind of return to childhood, poets are trying to identify some aspects of poetry. This, of course, is regarded only as an approach or approach to poetry, not as the only approach to poetry.the childish viewof the world goes back to the essence of art and causes the artist to discover the universe moment by moment. In this study, the return of the poet to childhood in Sohrab Sepehri's poetry is examined based on some of Piaget's views, the famous Swiss psychologist, who is a poet of a kind back to childhood, and after expressing and elaborating on the stages of the child's cognitive development and describing the main features of his thinking and behavior. Examples of Sohrab Sepehri's poetry that have the characteristics of childlike thinking are discussed. The results show that different effects are seen from the child's point the results show that various manifestation from a chldish perspective such as introspection, realism of words,question and answer, ect, wich are discussed in piagets theory of grown, can be seen in Sohrab Sepehri's poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth Theory
  • Childeren's View
  • Jean Piaget
  • Sohrab Sepehri