بررسی ترس‌های وجودی و علاج آن‌ها ازمنظر مولوی و یالوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 استادیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران.

4 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین موضوعات مثنوی، انسان و مسائل وجودی او همچون ترس‌ها، اضطراب‌ها و نگرانی‌های بنیادین و نیز راه‌های رهایی از آن‌هاست. از سوی دیگر در روان­درمانی وجودی نیز همین موضوع، منشأ اصلی اختلالات و ناخوشی‌های روحی و روانی فرض شده و با رویکرد وجودی درصدد مقابله و یا علاج آن‌هاست. در این مقاله تلاش می‌شود دغدغه­ها و نگرانی‌های وجودی انسان و راهکارهای درمان آن‌ها از منظر مولوی و یکی از مهم‌ترین روان­درمانگران معاصر یعنی اروین یالوم، با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود و با بیان وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها، قابلیت مثنوی در محدوده روان­درمانی وجودی و نیز راهکارهای ویژه مولانا در این عرصه مورد ارزیابی قرار بگیرد. نتیجه آنکه، در اصل داشتن ترس‌ها و نگرانی‌های وجودی و اینکه سرچشمه ناخوشی‌های روحی و روانی انسان هستند، این دو متفکر اتفاق­نظر دارند ولی در مبانی فکری و محتوای این­گونه ترس‌ها و نگرانی‌ها با هم اختلاف دارند. سرانجام این‌که مولوی راه‌کارهای اساسی‌تر و با مبانی عمیق‌تری را در حوزه درمان مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the intellectual approaches of Rumi and Arvinialum to the category of fear

نویسندگان [English]

  • Parstoo yamini 1
  • Kamel Ahmadnezhad 2
  • Farideh Mohseni Hanjani 3
  • Afsaneh Latifi Azimi 4
1 Ph.D Student, Department of Persian Language and Literature, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Rumi's special skill is psychology and human cognition, and the concern of anthropology and helping to alleviate the existential and cognitive pains and fears of man is one of his special intellectual characteristics, so that man does not fall into self-ignorance and the sufferings and fears caused by it. Rumi's solutions to fear in Masnavi are unique, and today's psychology, which provides mechanisms for understanding the nodes of human existence, is comparable in some respects - albeit with a different approach or goals to Rumi. By studying the works of existentialist or humanistic psychologists, it seems that Soren Kirkgour, Rolumi, Abraham Maslow, Eric Fromm, Victor Frankel, Arvinialum, etc. are more efficient than others in this field of research. Due to the limitations of the research, we chose Arvinialum, who has valuable ideas to say on the subject under discussion. Because Rumi's view of issues is often existential and the frightening existential concerns common between Rumi and Arvinialum are: the grief of homelessness and existential loneliness, fear of death, fear of freedom and authority. Therefore, we examine the commonalities between the two (Rumi and Yalom) despite the differences in insight and approach. For example, Rumi's intellectual solutions to get rid of fear, such as story therapy, familiarity with the wisdom and blessings of grief and initial descent, the fear of authority and the wisdom contained in it, and the meaning of life have been compared with Yalom's intellectual approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fear
  • Rumi
  • Ervinialum
  • Masnavi
  • Existential Psychology