بررسی تطبیقی نظام عروضی در زبان‌های فارسی و انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

در نظام شناختی یک شعر، برخی ویژگی­ها مبتنی بر جوهرة شعر است مثل عنصر کلیدی عاطفه و برخی مربوط به دانش شعر مثل وزن، آهنگ، قافیه و صورخیال که هر یک از این ویژگی‌ها به نوعی باعث شناخت هویّت شعر می‌شوند. علم عروض یکی از دانش‌های ادبی است که دربارۀ چگونگی ایجاد وزن و انواع آن و نیز شگردهای ویژه آهنگ شعر سخن می‌گوید.  بدنۀ اصلی این پژوهش را توصیف نظام عروضی در زبان‌های فارسی و انگلیسی تشکیل می‌دهد که در آن به روش کتابخانه‌ای و مطالعۀ موردی و براساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی به بررسی مقایسه‌ای علم عروض در زبان‌های فارسی و انگلیسی پرداخته شده‌است و در پایان این نتیجه حاصل می‌شود که این دو زبان در برخی تعاریف اصطلاحی مانند وزن، عروض و تقطیع مشابه یکدیگرند و برخی از اختیارات شاعری در عروض دو زبان را با وجود نام‌گذاری‌های متفاوت می‌توان معادل یکدیگر قرار داد، امّا از وجوه تمایز آن‌ها باید به توجّه منظم و دقیق مبحث عروض در فارسی و آشفنگی آن در انگلیسی، نوع وزن شعر در دو زبان (فارسی کمّی امتدادی و انگلیسی ضربی امتدادی)، وجود سه هجای کوتاه، بلند و کشیده در فارسی و دو هجای تکیه‌دار و بی‌تکیه در انگلیسی به خصوص تفاوت در الگوی مصوّر این هجاها، تعداد وزن‌های انشعابی و خوش‌آهنگ‌تر بودن اوزان فارسی نسبت به اوزان انگلیسی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Prosody System in Persian and English Languages

نویسندگان [English]

  • meysam ebrahimi 1
  • Dr.hasan delbari 2
  • Marziye Rahmati 3
1 Persian Language and Literature, Literature and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Associate professor of Persian Language and Literature, Literature and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 M.A.Student in Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

 
Inthe cognitive system of a poem, some features are based on the essence of the poem, such as the key element of emotion, and some are related to the knowledge of the poem, such as Meter, melody, rhyme, and imagination. The science of prosody is one of the literary sciences that talks about how to create Meter and its types, as well as the special techniques of poetry. The main body of this research consists of a description of the prosodic system in Persian and English languages ​​in which a comparative study of prosody science in Persian and English languages ​​has been studied by library method and case study based on the American school of comparative literature. These two languages ​​are similar in some idiomatic definitions such as Meter, pronouns and fragmentation, and some poetic powers in the pronouns of the two languages ​​can be equated with different names, but in terms of their differences, the subject of pronouns in Persian must be regularly and accurately considered. And its awkwardness in English, the type of weight of the poem in two languages ​​(quantitative Persian extension and continuous multiplicative English), the existence of three short, long and long syllables in Persian and two accented and unstressed syllables in English, especially the difference in the illustrated pattern of these syllables, number He pointed out the branching Meters and the more melodious Persian Meters than the English Meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meter
  • Prosody System
  • comparative criticism
  • Persian and English Languages