رئالیسم سوسیالیستی تطبیقی در ادبیّات داستانی آلمانی و روسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدرّس بخش ادبیّات فارسی

چکیده

ادبیّات داستانی، به‌‌عنوان یک نوع ادبی یا ژانر از لحاظ ساختار محتوا، همواره تحت‌‌تأثیر جریان‌‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بوده است. ادبیّات جهان، پس از جنگ جهانی دوم، در نقش ابزاری برای تبلیغات در خدمت بازسازی جوامع بحران‌‌زده قرار گرفت. رئالیسم سوسیالیستی، مبتنی بر دورنمایی از جامعۀ سوسیالیستی و توصیف نیروهایی است که از درون، مشغول ساختن جامعه هستند. رمان‌‌نویس رئالیست، به ارائه تصویر درست تاریخی و ترسیم جلوه‌‌های مبارزاتی زندگی مردم، از ایدئولوژی مارکسیستی و ماتریالیسم تاریخی و توجّه به‌‌مفهوم مدرن کار در نگاه سوسیالیستی و تقدیس مردم‌‌گرایی، می‌پردازد. جستار حاضر، به‌‌ بررسی سه اثر از سه نویسندۀ آلمانی و روسی؛ آنازگرس، کریستا ولف و میخائیل شولوخف از منظر واقع‌‌گرایی سوسیالیستی و انعکاس آن در آثار داستانی‌‌شان پرداخته است. گرچه این آثار در دوره‌‌های تقریباً متفاوتی از هم نوشته شده‌‌اند و درون مایه‌‌های متفاوتی نیز دارند، امّا هر یک به‌ترفندی، از این مبانی، به شیوه‌‌های مختلف بهره گرفته‌‌اند. نتایج این پژوهش که به‌‌شیوۀ توصیفی- تحلیلی و بر مبنای داده‌‌ کاوی کتابخانه‌‌ای صورت گرفته است، نشان می‌‌دهد که دیدگاه‌های میخائیل شولوخف در جهت نشان دادن آرمان‌‌های حکومت کمونیستی و بهره‌‌گیری از مؤلّفه‌‌های رئالیسم سوسیالیستی در مقایسه با فردیّت و توجّه به عشق در «آسمان تقسیم شده» ولف و «مرده‌‌ها جوان می‌‌مانند» اثر زگرس به‌‌صورت قوی‌‌تری عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Socialist Realism in German and Russian Fiction

نویسنده [English]

  • Mohammadamin Ehsani estahbanati
Shiraz University of Medical Science, Instructor of Persian Literature Department
چکیده [English]

 
As a literary or genre type, fiction is influenced by different political and social actions based on the content structure. The universal literature, after the World War II, had been placed in the instrumental role for advertising the redevelopment of the escalated societies. The socialist realism is based on the background of socialist community and forces’ description which are making society in the inner side. The realist socialist presents a correct historical image and drawing struggling effects of people’s lives, from the Marxist ideology and revere of anthropology. The present research aims to investigate the literary works of three German and Russian writers such as Anna Seghres, Christa Wolf and Mikhail Sholokhov from the socialist realism and its reflection in their own stories. Although these works are written in roughly different periods of time and have different themes, each one are somehow utilizing this basis in a various way. The results of this research which is conducted in descriptive-analytical and library-based data-mining, show that Michael Sholokhov performs indicating the ideals of communist government and utilizing the socialist realism components compared to the individualism and love notion in “the divided heaven” by Wolf and “The dead are remained young still” by Seghres as more potential

کلیدواژه‌ها [English]

  • : socialist realism
  • Mikhail Sholokhov. : socialist realism
  • Mikhail Sholokhov. socialist realism
  • Fiction
  • Anna Seghres
  • Christa Wolf
  • Mikhail Sholokhov