رابطۀ دین و اخلاق در داستان «برادران کارامازوف» از فئودور داستایفسکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی، گرایش ادیان و عرفان تطبیقی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران.

2 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، گرایش ادیان و عرفان تطبیقی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران (نویسندۀ مسئول).

3 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، گرایش ادیان و عرفان تطبیقی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

اهمیت داستایفسکی در ادبیات، دین و اندیشۀ مدرن به اندازه‌ای است که روسیۀ مدرن با اندیشۀ‌ او و بعضی از معاصرانش شناخته می‌شود. زندگی و ایمان داستایفسکی به مسیحیت ارتدوکسی و نقد رفتارهای مادی­گرانۀ کلیسای ارتدوکسی از سوی او، اهمیت ویژه­ای دارد، به طوری که ضروری می­نماید تحقیقات مستقلی در رابطه با دین و اخلاق از نظر وی انجام شود. دانش و اطلاعات داستایفسکی دربارۀ کتاب مقدس، دین و اخلاق، و آشنایی او با گرو­ه­های روشنفکری و تجربۀ دوران محکومیتش، در ارائۀ آرای متفاوت از جریان غالب (کلیسا و اخلاق دینی) از سوی داستایفسکی مؤثر بوده است. بر این پایه، سؤال اصلی تحقیق این است که داستایفسکی چه تعبیری از دین دارد؟ این پژوهش با استناد به منابع کابخانه­ای، روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی و میان­رشته­ای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که دین و ایمان نزد داستایفسکی از ویژگی­های مابعدالطبیعی و نیروی کاریزماتیکی مسیح و پیر دیر برخوردار است و امید و انگیزه را پدیده­ای فیزیکی و معنوی می­داند. او در باب اخلاق، ویژگی پنهان بودن رفتار اخلاقی را ملاک قرار می‌دهد و افراد گناهکار را مستحق محبت بیشتری می‌داند. در نگاه داستایفسکی، اخلاقیات و کاربست آن در زندگی، مایۀ رشد آدمی خواهد بود. از این­رو، به دوری گزیدن از خودپسندی‌ها و کبر توصیه می‌کند. با وجود نگرش دینی، داستایفسکی فردی انسان‌گرا به شمار می­آید و این گرایش مبتنی بر حق انسانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religion and Ethics in the Story of the Brothers Karamazov by Fyodor Dostoevsky

نویسندگان [English]

  • azadeh hoseini 1
  • Dr.ARASTOO MIRANI 2
  • Dr.mohammadali mir 3
1 Department of Theology and Islamic Studies, Orientation of Religions and Comparative Mysticism, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran.
2 Department of Theology and Islamic Studies, Orientation of Religions and Comparative Mysticism, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran.
3 Department of Theology and Islamic Studies, Orientation of Religions and Comparative Mysticism, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

 
Dostoevsky is so important in modern literature, religion, and thought that modern Russia is known for his thought and that of some of his contemporaries. of particular importance is Dostoevsky's life and faith in Orthodox Christianity and his critique of the materialistic behavior of the Orthodox Church. in his view, independent research on religion and ethics should be conducted. Dostoevsky's knowledge of the Bible, religion and ethics, and his acquaintance with intellectual groups and the experience of his time in prison, Dostoevsky has been instrumental in presenting different views from the mainstream (church and religious ethics). Based on this, the main question of the research is what does Dostoevsky mean by religion? This research has been done with Library resources, descriptive-analytical method and comparative and interdisciplinary approach. the results of research show that Dostoevsky's religion and faith have metaphysical features and the charismatic power of Christ and the old man and consider hope and motivation as a physical and spiritual phenomenon. in the matter of morality, he considers the hidden nature of moral behavior as a criterion and considers sinners to deserve more love. in Dostoevsky's view, morality and its application in life will be the source of human growth. Hence, he advises to avoid selfishness and arrogance. Despite his religious views, Dostoevsky is a humanist, and this tendency is based on human rights.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dostoevsky
  • The Brothers Karamazov
  • Religion
  • Ethics
  • Orthodox Christianity