بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.

3 ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران

4 دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایرانشهر، ایران.

چکیده

شعر غنایی از مهم‌ترین انواع ادبی در تاریخ نقد ادبی است. در تاریخ ادبیّات هر سرزمینی، اشعاری وجود دارد که به همراه موسیقی و یا برای همراهی با آن سروده می‌شده و از سوی دیگر، اشعاری ساده، عاطفی و موسیقایی وجود دارد که از دل جامعۀ عوام به وجود آمده و منشأ اشعار غنایی رسمی شده است. محققان ایرانی تحت تأثیر تعریف رمانتیک شعر غنایی، اغلب این نوع شعر را اشعاری دانسته‌اند که بیانگر احساسات و عواطف شخصی است و «من» شخصی گوینده را بازگو می‌کند. در شعر غنایی، مضامین عاشقانه با پوششی از آرایه‌ها و بر مبنای احساس فردی شاعر مطرح می‌شود. تصاویر شعری، حاصل پیوند تجربه‌های عاطفی شاعر با پدیده‌ها و وقایع پیرامون او است. در این‌گونۀ ادبی، ساختار تصاویر شعری به طور ویژه‌ای با تعریف تصویر در زبان ادبی قرابت دارد. این پژوهش کوشیده است تا به شیوۀ توصیفی – تحلیلی، جلوه­های اصیل ادبیّات غنایی را در منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی بازگو کند. شعر کهن بلوچی بیشتر روایی است و آثار به‌جا مانده از آن، داستان‌های حماسی و عاشقانه یا رخدادهای مهم تاریخی است که شاعران آن‌ها را در منظومه‌های کوتاه و نیمه بلند سروده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A stylistic study of Baluchi love poems

نویسندگان [English]

  • Maryam davari 1
  • Dr.mahmoud sadeghzadeh 2
  • Dr. Hadi Heydariniya Heydariniya 3
  • Dr,Musa Mahmoud Zehi 4
1 PhD student of Persian language and literature, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Faculty of Humanities, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
4 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Iranshahr University, Iranshahr, Iran.
چکیده [English]


Lyrical poetry is one of the most important literary genres in the history of literary criticism. In the history of literature of any land, there are poems that were composed with or to accompany music, and on the other hand, there are simple, emotional and musical poems that have emerged from the heart of the general public and have become the official source of lyrical poems. Influenced by the romantic definition of lyrical poetry, Iranian scholars have often considered this type of poetry as poems that express personal feelings and emotions and the personal "I" of the speaker. In lyrical poetry, romantic themes are presented with a cover of arrays and based on the poet's personal feeling. Poetic images are the result of linking the poet's emotional experiences with the phenomena and events around him. In this literary genre, the structure of poetic images is particularly similar to the definition of image in literary language. This research has tried to recount in a descriptive-analytical way the original manifestations of lyrical literature in Baluchi love poems. Ancient Baluchi poetry is more narrative, and the surviving works are epic and love stories or important historical events that poets have written in short and semi-long poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stylistic Characteristics
  • Balochi Romantic Poetry Theme
  • Imagination
  • Poetic Vocabulary