ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

چکیده

افسانه‌های عامیانه در تمام جهان، به عنوان یک پشتوانۀ عظیم فرهنگی و یکی از زیر مجموعه‌های فرهنگ عامه در جوامع مختلف، محسوب می‌شوند؛ به همین دلیل، اندیشمندان زیادی در گردآوری و حفظ این میراث گران‌بها، تلاش کرده‌اند. در ایران، فرهنگ بومی، زیربنای اندیشه‌های بزرگی است که ادب این سرزمین، مرهون آن است. استان کرمان، بخش عظیمی از این فرهنگ را در سینۀ تاریخی خود ذخیره کرده است. کرمان، با توجّه به وسعت و قدمت تاریخی چند هزار سالۀ خود، خاستگاه بخش عظیمی از فرهنگ عامه محسوب می‌شود؛ فرهنگ غنی و پرباری که خاص این منطقه بوده و گنجینه‌ای گران‌بها از آداب و رسوم نسل‌های گذشته به حساب می‌آید. در پژوهش حاضر، نویسنده با روش توصیفی – تحلیلی، درصدد آن است تا به بررسی ایدئولوژی‌های نهفته در داستان‌ها و افسانه‌های بومی معاصر کرمان بپردازد و پنج ایدئولوژی بخت و اقبال، سفر، ستم­پذیری، ازدواج و نابودی رقیب در افسانه‌ها را تحلیل و بررسی نماید. این پژوهش در پی نشان دادن آن است که خالقان افسانه‌ها چگونه به بیان اندیشه‌های خود پرداخته‌اند و خوانندگان و شنوندگان قصّه تا چه حد، تحت سیطرۀ ایدئولوژی حاکم بر اسطوره‌ها و افسانه‌ها قرارگرفته، ناخودآگاه رفتارهای اجتماعی‌شان، شـــکل می‌گیرد. نتیجۀ اینکه، ایدئولوژی، به‌صورت اعتراض شخصیّتهای قصّه به وضع موجود و بیان آرزوها و رؤیاهای آن‌ها، بازتاب می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hidden ideologies in Kerman folk tales and legends from the perspective of critical networking

نویسندگان [English]

  • Helma Mahmoudi Amjazi 1
  • . Abolghasem Radfar 2
  • Dr,Hamid Tabasi 3
1 PhD student of Persian Language and Literature, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran
2 Department of Persian Language and Literature, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran
چکیده [English]


Folk tales are regarded all over the world as a great cultural backbone and a subset of popular culture in various societies; for this reason; Many thinkers have made efforts to collect and preserve this precious heritage. In Iran, indigenous culture is the basis of great ideas to which the literature of this land owes. Kerman province has stored a large part of this culture in its historical chest. Kerman, considering its vastness and historical antiquity of several thousand years, is considered the origin of a large part of popular culture; The rich and fruitful culture that is specific to this region and is considered a precious treasure from the customs of previous generations. In the present study, the author uses a descriptive-analytical method to study the ideologies hidden in the stories and myths of contemporary Kerman and to analyze the five ideologies of luck, travel, oppression, marriage and the destruction of rivals in myths. This study seeks to show how the creators of myths have expressed their ideas and to what extent the readers and listeners of the story are subconsciously shaped by the ideology that dominates the myths and legends and their social behaviors. The result is that ideology is reflected as the characters in the story object to the status quo and express their dreams and aspirations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folk literature
  • Myths
  • Ideology
  • stylistics
  • stories
  • Kerman