مقایسه‌ بیش‌متنیت اشعار ابوالعتاهیه با پروین اعتصامی در آموزه‌های اخلاقی قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف دانشگاه جامع امام حسین ع

2 استادیار دانشگاه پیام نور واحد مهریز

چکیده

قرآن بهترین راهنما و اخلاق یکی از مهمترین مسائل در زندگی بشر است از اینرو رهگیری موضوعات اخلاقی در قرآن اهمیت ویژه می‌یابد، زبان شعر نیز بسیار گویا و از شاخصه‌های هر فرهنگی به شمار می‌رود و آثار قرآنی اخلاقی شاعران مسلمان، دارای اهمیت زیاد است، بیش‌متنیت یکی از زیر مجموعه‌های نظریه ژنت در موضوع بینامتنیت است که برداشت متن دوم از متن اول است به گونه‌ای که اگر متن اول نبود امکان شکل‌گیری متن دوم وجود نداشت. این نگاشته با روش تحلیل واژگان و محتوا انجام پذیرفته است. بررسی مقایسه‌ای اشعار دو شاعر مسلمان یعنی ابوالعتاهیه و پروین اعتصامی در زمینه مفاهیم اخلاقی قرآنی با رویکرد بیش‌متنیت ژنت هدف اصلی این مقاله است. جامعه آماری این تحقیق، دیوان پروین اعتصامی و دیوان ابوالعتاهیه است. این بررسی نشان داد دوشاعر مفاهیم اخلاقی قرآن را با زبان شعر، بازنشر داده‌اند، با توجه به تقسیم‌بندی مسائل اخلاقی به کلیات اخلاق، اخلاق بندگی، فردی، اجتماعی و زیست محیطی، بررسی مقایسه‌ای در سه زمینه اول،‌انجام شد که این نتایج به دست آمد: در کلیات اخلاق؛ تطابق و تناسب پاداش انسان با اعمالش، آلی بودن دنیا برای آخرت و نه اصالی بودن آن، در اخلاق بندگی؛ همیشه خود را در محضر خدا دانستن و همیشه راضی به قضای الهی بودن و در اخلاق فردی، برخورداری از ملکه صبر در زندگی و عبرت‌آموزی از گذشتگان و توجه به گردش روزگار برای همگان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

hypertextualite of Abu al-Atahiyyah's poems with Parvin Etesami

نویسندگان [English]

  • Dr.ali nabiolahi 1
  • Dr.Mohamadjavad koochakyazdi 2
1 imam hosein a university
2 Associate Payameh Noor University of Mehriz.
چکیده [English]

 
The Qur'an is the best guide and morality is the most important issue in human life and the study of morality in the Qur'an is of special importance. The language of poetry is very expressive and one of the cultural characteristics, so moral Quranic poems are very important. from the point of view of intertextuality, it is the point of view of genette, that hypertextuality one of the subsets of his theory. The research method is vocabulary analysis. a genettes intertextuality approach was discussed. The statistical population is the court of Etesami and Abu al-Atahiyah. Two poets have used the Qur'an extensively. According to the division of moral issues into general ethics, slavery ethics, individual, social and environmental, The results are: in general ethics; The compatibility of man's reward with his deeds, the fact that the world is organic for the Hereafter and not its originality, In the ethics of servitude; Always knowing oneself in the presence of God and always being satisfied with the divine judgment and in individual morality, having the queen of patience in life and learning lessons from the past In the ethics of servitude; Always knowing oneself in the And pay attention to the turn of time for everyone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abolatahieh
  • Parvin Etesami
  • Gerard Genette
  • hypertextualite
  • Quranic ethics