بررسی و مقایسۀ نماد از دیدگاه میزان ابهام در شعر سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و طاهره صفار‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گرو ه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، بناب، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی بناب، بناب، ایران

چکیده

نماد از منظر علوم بلاغی، کلمه، عبارت و یـا جملـه­ای اسـت که عـلاوه بـر معنای ظاهری، طیف معنایی گسترده‌ای را به خواننده القا می‌کند. بیان اندیشه‌های پیچیدۀ عرفانی و انعکاس غیرمستقیم اندیشه‌های سیاسـی و اجتمـاعی در قالـب نمادین، سبب ظهور ویژۀ نمـاد در گسـترۀ شـعر فارسـی شـده اسـت. در ادبیّات معاصر، علاوه بر عوامل مذکور، بروز مکاتبی که گـرایش خـاص بـه ابهـام دارنـد، توجه به نمادپردازی را افزون‌تر می‌نماید. هدف نویسنده از ایـن پژوهش، بررسـی نمادهـای شـعر معاصر، گره‌گشای ابهام حاکم بر آن‌هاست. در ایـن پـژوهش که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و روش کتابخانه­ای صورت گرفته است، نمادهـای موجـود در شـعر هراتی، حسینی و صفار زاده کـه از شـاعران برجسـتۀ انقلاب و جنگ محسوب می‌شوند، از لحاظ میزان ابهام، بررسی شده‌ است. در بررسی نماد از دیدگاه میزان ابهام، نمادهـای حقیقـی، نمـاد مطابق با تعریف اصلی خود و موارد نزدیک به نماد، یعنـی کنایه‌های رمـزی و استعاره‌های نمادنما، قابل تعریف‌اند. نتایج نشـان می‌دهد کـه هراتـی بـا 55 درصـد، صفار زاده با 31 درصـد و حسـینی بـا 14درصد در رده‌های اول تـا سـوم نمادپردازی قرارگرفته‌اند؛ بنابر این می‌توان نتیجـه گرفـت کـه جنسـیّت در رونـد نمادپردازی تأثیری ندارد، بلکه بسته به سبک و رویکرد شاعر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study and Comparison of the Symbol from the Perspective of Ambiguity in the Poetry of Salman Herati, Seyed Hassan Hosseini and Tahereh Saffarzadeh

نویسندگان [English]

  • Jafar Mohammadi 1
  • Dr.Arash Moshfaghi 2
  • Dr.Aziz Hajjaji khjwaz 3
1 PhD student in Persian language and literature, Bonab branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]


From the point of view of rhetorical sciences, the symbol is a word, phrase, or sentence that, in addition to its apparent meaning, induces a wide range of semantic meanings for the reader. The expression of mystical ambiguous ideas and the indirect reflection of political and social ideas in a symbolic form have caused a special emergence of the symbol in the Persian poetic discourse. In contemporary literature, in addition to the above-mentioned factors, the emergence of schools that have a special ambiguity increases the attention to symbolism. From this study, the symbols of contemporary poetry are the unraveling of the ambiguity that rules them. In this research, which has been done in an analytical-descriptive way and library method, the symbols symbolized in the city of Herati, Hosseini and Saffarzadeh, who are considered to be the leading poets of the revolution and war, have been examined in terms of ambiguity. In examining the symbol from the point of view of ambiguity, real symbols, the symbol can be defined according to its original definition and the cases close to the symbol, that is, the symbolic allusions and metaphors of the symbol. The results show that Herati with 55%, Saffarzadeh with 30.8% and Hosseini with 14.2% are in the first ranks to the third of symbolism; Therefore, it can be concluded that gender does not affect the process of symbolism, but depends on the style and approach of the poet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rhetoric
  • symbolism
  • contemporary poetry
  • Solomon Herati
  • Hassan Hosseini
  • Tahereh Saffarzadeh
  • Poetry of the Revolution and Holy Defense