بررسی استراتژی های به کار رفته در ترجمه نوواژگان در رمان هری پاتر و شاهزاده دورگه براساس مدل نیومارک (1988)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ایران

2 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ایران

چکیده

زبان ها هرروزه در حال گسترده شدن هستند و ساختارهای جدید در موقع نیاز ساخته می شوند.اهداف این تحقیق عبارتست از بررسی استراتژی های به کار رفته در ترجمه نوواژگان در رمان هری پاتر و شاهزاده دورگه و بررسی این موضوع که آیا تفاوت معناداری بین استراتژی های به کار رفته توسط مترجمان فارسی د راین رمان وجود دارد .و چه استراتژی هایی بیشترین تکرار یا کمترین تکرار را داشته اند.برای دست یابی به اهداف این تحقیق، محقق دو ترجمه فارسی از این رمان را انتخاب کرده است .برای پیداکردن نوواژگان در این رمان ،متن مبدا جمله به جمله با متن فارسی مطابقت داده شد و براساس تعاریف و دسته بندی های مدل نیومارک نوواژگان مشخص شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بیشترین و پرتکرارترین استراتژی در ترجمه نوواژگان در ترجمه ویدا اسلامیه گرته برداری بود و کمترین میزان را استراتژی تلفیق داشت.در ترجمه شهناز مجیدی بیشترین استراتژی به کار رفته گرته برداری و کمترین آن تلفیق و توصیف بود.برطبق نتایج ازمون کااسکور هیچ تفاوت معناداری بین استراتژی های به کاررفته در بین مترجمان در ترجمه نوواژگان وجود نداشت.نتایج این تحقیق می تواند برای مترجمان و دانشجویان مترجمی مفید باشد از این رو که با استراتژی های به کار رفته در ترجمه نوواژگان از انگلیسی به فارسی مطلع گردند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neologisms in Two Persian Translations of ‘Harry Potter and the Half-Blood Prince’ Based on Newmark’s Model

نویسندگان [English]

  • maryam ghafoori 1
  • Dr.Amin Naeimi 2
1 Department of English Language,Yazd branch, Islamic Azad University, Iran
2 Department of English Language,Yazd branch, Islamic Azad University, Iran, naeimi@iauyazd.ac.ir
چکیده [English]

 
Languages are widening every day and new words and structures are born when they are needed. The objective of this study is to survey the strategies that are used in the translation of neologisms in Harry Potter and the Half-Blood Prince and to see if there is a significant difference between the strategies used by Persian translators in the novel Harry Potter and the Half-Blood Prince and to find the most and the least strategies adopted by the Persian translators. To address the objectives of the present study, the researcher selected two Persian translations of the novel. To identify the neologisms used in the texts, the source text along with its translations was cross-analyzed sentence-by-sentence. Afterwards, on the basis of Newmark's definitions and classifications of neologisms, the neologisms were identified. The strategies which were used in the translation of various types of neologisms were also investigated. Data analysis involved quantitative analysis. It was concluded that the most frequent strategy used by translator Vida Eslamieh was through-translation and the least frequent strategy was modulation. In Shahnaz Majidi's translation, the most frequent strategy was through-translation. The least frequent strategies were modulation and descriptive terms. According to the results of the chi-square test, there was no significant difference among the strategies used by two Persian translators in translation of neologisms. The results of this study can be useful for translators and students to become aware of the strategies used in English to Persian translations of the neologisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harry Potter
  • Neologism
  • Newmark’s Model
  • Translation strategies