تطابق مصادیقی از حقوق در نهج‌البلاغه با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف دانشگاه کاشان

2 دانشگاه کاشان

چکیده

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ از حقوق ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ همه افراد بشر از آن جهت که انسان هستند دارای آن می­باشند. به منظور حفظ این حقوق، پدیدآورندگان اﻋﻼﻣﻴﻪ­ی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق بشر، مواد اعلامیه مذکور را تنظیم و به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رساندند. درباره­ی حقوق بشر در منابع اسلامی نکات گوناگونی وجود دارد. در این مقاله دیدگاه امام علی (ع) در نهج­البلاغه محور کار قرار گرفت؛ زیرا هم می­توان در آن مبانی حقوق بشر در اسلام را یافت و هم چگونگی اجرای آن را مشاهده کرد. در این پژوهش سعی بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر کتاب شریف نهج­البلاغه دیدگاه حقوق بشر امام علی (ع) با موادی از حقوق مطرح شده در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر مورد مقایسه قرار گیرد. ﻧﺘﻴﺠـﻪ­ی این ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ بین ﻧﻬﺞ­اﻟﺒﻼﻏﻪ و اﻋﻼﻣﻴﻪ­ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮق اﺷﺘﺮاکاتی وﺟﻮد دارد؛ اﻣـﺎ به دلیل ﺗﻔﺎوت در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﺮ یک، در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮق نیز ﺗﻔﺎوت­ﻫﺎﻳﻲ وﺟـﻮد دارد. هدف این تحقیق تطبیق گزاره­های از حقوق بشر نهج­البلاغه با موادی از حقوق مطرح در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر است تا از این رهگذر نقاط ضعف و قوت اعلامیه حقوق بشر روشن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Matching examples of rights in Nahj al-Balagheh with articles from the Universal Declaration of Human Rights

نویسندگان [English]

  • Dr.Ali hoseinzadeh 1
  • Laila zarei 2
1 university Kashan
2 university Kashan
چکیده [English]

 
Humane rights are a continuum of natural rights that All human beings have it because they are human. The creators of global statements of human rights, have arranged the articles of humane rights and have passed them by the united nations general convention. There are various points about human rights in Islamic sources.. In this article,, the Nahj-ul-balaghe is used in order to obtain human rights of Imam Ali (peace be upon him); in which we can find the principals and understandings of humane rights and the way if its application. In this research, we try to use the descriptive-analytical method based on the book of Nahj al-Balaghah to Compare Imam Ali's (as) human rights perspective with articles on human rights in the Universal Declaration of Human Rights. The result of this comparison and study is that there are some similarities in these two resources but because of difference in rights reference of each one, there are some differences in some of the rights. The objective of this research is to match the humane rights statements of Nahj-ulBalaghe with mentioned rights and grants in the statement articles, so as to illuminate the weaknesses and strength of this statement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Imam Ali
  • Nahj-ul-balaghe
  • Universal Declaration of Human Rights